ORZECZENIE

Urząd Patentowy na wniosek firmy Hugo Boss unieważnił znak towarowy słowno-graficzny Boss Light, zarejestrowany w 34. klasie towarów na rzecz niemieckiej Reemtsma Cigarettenfabriken. Jako podstawę prawną urząd podał art. 9 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, uznając znak za zbyt podobny do przeciwstawionych, a zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem znaków Boss, Hugo Boss i Boss Hugo Boss. Drugą podstawą był art. 8 ust. 2 u. o z.t. - naruszenie prawa do firmy.

Renoma mogła ucierpieć

Warszawski sąd administracyjny oddalił skargę, uznając podobieństwo znaków oraz udowodnienie renomy znaków Hugo Boss przez tę firmę. Zdaniem sądu renoma wynikła ze skojarzenia znaków Hugo Boss z towarami luksusowymi, trudno dostępnymi, nabywanymi przez ludzi zamożnych. Tanie papierosy oznaczane znakiem Boss Light mogły tę renomę popsuć.

W skardze kasacyjnej Reemtsma zarzuciła naruszenie przepisów procedury przez błędne przyjęcie, że Hugo Boss udokumentował renomę swoich znaków. Spółka zaznaczyła, że renomę znaków przeciwstawionych należy badać na dzień zgłoszenia spornego znaku, co miało miejsce w 1998 roku. Tymczasem w dokumentach przedstawionych przez Hugo Boss znajduje się potwierdzenie faktu wyprodukowania w Niemczech w tym czasie 6 tys. cygar, fotografie zapalniczek oznaczonych Hugo Boss nie zostały opatrzone datą, badanie opinii publicznej pochodzi z 2001 roku, a w Polsce w 1998 roku istniał jeden sklep Hugo Boss. Zdaniem Reemtsmy, żaden z tych dowodów nie może świadczyć o renomie znaków Hugo Boss na polskim rynku w dacie zgłoszenia znaku Boss Light.

Konieczna szczegółowa analiza

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok. Według sądu, WSA niesłusznie przypisał UP dokonanie oceny renomy znaków Hugo Boss. Zdaniem NSA, wprawdzie Urząd Patentowy powołał w uzasadnieniu swej decyzji przedstawione dowody, ale ich nie przeanalizował. Ocenił wszystkie jednym zdaniem: mogą one dowodzić pewnej renomy znaków. Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że nie tylko UP, ale i WSA powinien dokonać szczegółowej analizy: jakie dowody świadczą o renomie, w jakim okresie renoma firmy mogła się pojawić. Oceny renomy trzeba dokonać z należytą starannością - zakończył sąd ustne uzasadnienie wyroku.

Sygn. akt II GSK 506/07