ORZECZENIE

W przetargu na roboty instalacyjne firma Telecomm zarzuciła Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, że zaniechał wykluczenia z przetargu firmy Maxtel, mimo niezgodności jej oferty ze specyfikacją. ZUS uwzględnił protest, opierając się na opinii biegłego, która potwierdziła, że oferta istotnie nie odpowiadała specyfikacji z powodu niespełnienia warunku równoważności materiałów i urządzeń w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej.

Z taką decyzją nie zgodził się Maxtel i złożył odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Domagał się unieważnienia uwzględnienia protestu Telecomm. Zarzucił, że biegły nie był bezstronny, bo wcześniej współpracował przy pracach nad projektem wykonawczym do budynku biurowego, którego dotyczył przetarg. Według wykonawcy, biegły podlegał obowiązkowemu wykluczeniu na podstawie art. 17 prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 - p.z.p.).

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Wskazała, że zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 17 p.z.p. jest bezzasadny. Arbitrzy podkreślili, że p.z.p. nie zawiera wymogów formalnych dotyczących biegłych, tj. posiadania uprawnień rzeczoznawcy, wpisu na listę biegłych, przynależność do samorządu. Z art. 21 ust. 4 p.z.p. wynika jedynie wymóg posiadania przez biegłego wiadomości specjalnych. Zatem ocena jego kwalifikacji należy do dyskrecjonalnej władzy zamawiającego.

Jedynie art. 17 p.z.p., wskazujący, jakie osoby podlegają obowiązkowemu wykluczeniu z udziału w przetargu postępowania, może ograniczać zamawiającego w wyborze biegłego.

Mimo że przedsiębiorstwo, dla którego biegły wykonał opinie, brało udział w przetargu organizowanym przez ZUS, to jednak było to odrębne postępowanie na wykonanie projektu. W p.z.p. nie ma przepisów, z których można wyinterpretować zakaz dalszej kooperacji zamawiającego z projektantem, w dalszych postępowaniach. Przeciwnie, według arbitrów, takie postępowanie jest logiczne.

Sygn. akt KIO/UZP 1427/07

OPINIA

DOMINIK WOJCIESZEK

prawnik w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg

W wyroku trafnie wskazano, że prawo zamówień publicznych nie zakazuje zamawiającemu współpracować z wykonawcą projektu budowlanego - np. jako biegłym - przy wyborze wykonawcy robót. Dlatego nie stanowi naruszenia przepisów udział takiej osoby w ocenie ofert złożonych w postępowaniu o roboty budowlane. Wystąpienie określonych w art. 17 p.z.p. przesłanek należy badać w relacji do toczącego się postępowania, a nie do innych postępowań. Naruszeniem prawa mógłby być udział projektanta po stronie wykonawcy składającego ofertę na wykonanie robót.