Podatnik zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji. We wniosku zapytał, czy osoba fizyczna - przedsiębiorca, wobec której został prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, która pomimo tego zakazu w dalszym ciągu faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, jest podatnikiem VAT. Był zainteresowany także tym, czy okoliczność ta stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Organ stwierdził, że osoba fizyczna, wobec której sąd prawomocnie orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nie może być podatnikiem VAT i podlega wykreśleniu z rejestru podatników VAT.

Ten oryginalny spór ostatecznie trafił na wokandę sądu administracyjnego. Sąd uznał, że organy podatkowe nie dokonały wszechstronnej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Ponadto sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że do osoby, wobec której został orzeczony prawomocnym postanowieniem sądu zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nie mają zastosowania przepisy jakiejkolwiek ustawy materialnego prawa podatkowego.

Przyjęcie tego poglądu oznaczałoby, że osoba prowadząca działalność mimo zakazu nie miałaby obowiązku uiszczania VAT ani jakichkolwiek innych podatków z nią związanych. Jednocześnie nie miałaby obowiązku wystawiania faktur, ewidencjonowania prowadzonej działalności i innych obowiązków nałożonych przepisami materialnego prawa podatkowego. Również względem takiej osoby niemożliwym byłoby zastosowanie instytucji oszacowania podstawy opodatkowania. A to dlatego, że nie stosuje się względem niej przepisów prawa podatkowego.

W ocenie sądu nie można również się zgodzić, że wykreślenie osoby z rejestru podatników VAT skutkuje pozbawieniem wszystkich praw i obowiązków wynikających z ustawy o VAT. Stosując wykładnię organu, można by przyjąć, że orzeczony zakaz nie jest sankcją, lecz nagrodą, gdyż w okresie jego obowiązywania określona osoba nie musiałaby regulować żadnych należności podatkowych.