O około 30 proc. obniżone mogą zostać wydatki za energię elektryczną dla rodzin, które dostają zasiłki stałe lub okresowe - wynika z przyjętych we wtorek przez rząd założeń do aktów prawnych dot. najuboższych odbiorców energii.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do aktów prawnych wprowadzających system ochrony odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, przedłożony przez ministra gospodarki. W założeniach zdefiniowano docelową grupę osób objętych dopłatami do rachunków za prąd. Rekompensaty będzie otrzymywać osoba lub rodzina uprawniona do zasiłku stałego lub okresowego, czyli tzw. odbiorcy wrażliwi.

Według szacunków system bonifikat obejmie ok. 629 tys. rodzin w Polsce - podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. Pomoc ma polegać na przyznaniu ryczałtu energetycznego w rachunku za energię. Przedsiębiorstwa energetyczne uzyskają rekompensatę tych środków z ośrodków pomocy społecznej.

Ryczałty mają być ogłaszane co roku do 31 marca

Osoba lub rodzina uprawniona do pomocy społecznej - zasiłku stałego lub okresowego - będzie otrzymywać rachunek za energię elektryczną, pomniejszony o kwotę ryczałtu. Jego wysokość ma być obliczona na podstawie progu zużycia energii. Dla osoby samotnie gospodarującej ma on wynieść 900 kWh rocznie, od dwóch osób do czterech osób - 1250 kWh rocznie, a dla więcej niż czterech osób - 1500 kWh rocznie.

Wysokość ryczałtu dla poszczególnych kategorii gospodarstw domowych, uwzględniająca liczbę osób oraz progi zużycia będzie określał prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ryczałty mają być ogłaszane co roku do 31 marca - podało CIR.

System rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych ma polegać na refundacji z budżetu państwa kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa z tytułu bonifikat przyznanych odbiorcom wrażliwym.