Spółka partnerska (dalej: sp. p.) jest spółką osobową utworzoną przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, może być ona zawiązana dla realizacji więcej niż jednej wolnej profesji. Natomiast za wszelkie długi ww. spółki odpowiedzialność ponosi ona sama, całym swoim majątkiem. Obok niej odpowiadają również jej partnerzy. Przy czym reguły odpowiedzialności tych ostatnich kształtują się odmiennie w zależności od tego, czego konkretnie dotyczy zadłużenie podmiotu. Poniżej opisujemy te reguły oraz przybliżamy je na przykładach.
1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ (NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WOLNEGO ZAWODU)
Każdy partner odpowiada za długi niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu objętego profilem działalności spółki w sposób nieograniczony (z całego swojego majątku), osobisty, solidarny (z pozostałymi wspólnikami) i subsydiarny (czyli posiłkowy). Odpowiedzialność subsydiarna oznacza, że zaktualizuje się ona dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Wspólnik, który uregulował należność niezwiązaną z prowadzeniem aktywności w ramach wolnego zawodu (wolnych zawodów), ma roszczenie zwrotne w stosunku do pozostałych wspólników i spółki. [PRZYKŁAD 1]
Reklama
PRZYKŁAD 1
Roszczenie zwrotne

Reklama
Pani Łucja jest jednym z czterech wspólników spółki partnerskiej. Zapłaciła 40 tys. zł z tytułu zaległości za opłaty eksploatacyjne, których wierzyciel nie zdołał wyegzekwować z majątku podmiotu. Pani Łucja może się więc domagać od spółki partnerskiej i pozostałych trzech partnerów solidarnego zwrotu tej sumy.
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM PRZEZ WSPÓLNIKÓW WOLNEGO ZAWODU (OBJĘTEGO JEJ PROFILEM)
Osobnego omówienia wymaga odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej powstałe w związku z wykonywaniem przez wspólników wolnego zawodu lub wolnych zawodów (objętych jej profilem) oraz za zobowiązania wynikające z działań osób w spółce zatrudnionych, a podlegających kierownictwu wspólników przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności podmiotu.
Odpowiedzialność za ww. długi kształtuje się według tożsamych zasad jak opisane w punkcie 1. Wspólnik nie ponosi jednak odpowiedzialności za profesjonalne zobowiązania spółki powstałe w związku z działalnością zawodową innych partnerów albo podległych im zatrudnionych w spółce osób, chyba że w umowie spółki wyraził zgodę na ponoszenie odpowiedzialności według takich samych reguł, co wspólnik spółki jawnej – wtedy jego odpowiedzialność jest nieograniczona, osobista, solidarna i subsydiarna. [PRZYKŁADY 2 I 3]
PRZYKŁAD 2
Sam zapłaci za własne błędy
Pan Kamil (radca prawny), wspólnik sp. p., wskutek błędnego obliczenia maksymalnego terminu do wniesienia pozwu o zapłatę 60 tys. zł doprowadził do przedawnienia roszczenia pani Kariny – klienta spółki (przeciwnik w toku postępowania przed sądem podniósł stosowny zarzut, w wyniku którego powództwo zostało oddalone).
Pani Karina wystąpiła o solidarną zapłatę tej kwoty przeciwko spółce i panu Kamilowi. Sąd uznał za zasadne argumenty pani Kariny. Z uwagi na to, że egzekucja z mienia podmiotu okazała się skuteczna tylko co do kwoty 30 tys. zł, pani Karina może wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności także przeciwko panu Kamilowi. Wtedy będzie ona mogła dochodzić od niego reszty należności, tj. 30 tys. zł. Spółce będzie zaś przysługiwało przeciwko panu Kamilowi roszczenie o zwrot 30 tys. zł.
PRZYKŁAD 3
Gdy zawinili podlegli pracownicy
Z uchwały partnerów, pani Blanki i pana Adriana (księgowych), wynika, że osoby zatrudnione przy rozliczaniu podatku CIT klientów podmiotu będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają kierownictwu pana Adriana. Pani Kornelia pracująca na podstawie umowy-zlecenia źle wyliczyła podatek za 2015 r. W wyniku tego błędu ABC sp. z o.o. ukarano grzywną. Jeżeli zatem wystąpi ona o zapłatę kwoty grzywny przeciwko spółce albo solidarnie przeciwko spółce i partnerom, wówczas pani Blanka w toku procesu będzie się mogła powołać na treść ww. uchwały i nie będzie wówczas odpowiadała za dług związany z działaniem pana Adriana.
Główną zasadę odpowiedzialności za profesjonalne zobowiązania sp. p. określa art. 95 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), natomiast par. 2 cytowanego przepisu wprowadza wyjątek od tej reguły. Mianowicie partner lub większa ich liczba (ale nie wszyscy) może w kontrakcie podmiotu zgodzić się na rozszerzenie zakresu swojej odpowiedzialności za błędy w sztuce pozostałych wspólników według spectrum ponoszonego przez uczestników spółki jawnej. [PRZYKŁAD 4]
PRZYKŁAD 4
Zgoda zainteresowanego na rozszerzenie odpowiedzialności
Wspólnicy sp. p. jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany jej umowy, w myśl której jeden z nich, tj. pani Justyna, odpowiada w sposób nieograniczony, osobisty, solidarny i subsydiarny za zobowiązania spółki powstałe zarówno w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za te będące następstwem działań lub zaniechań osób w niej zatrudnionych, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności podmiotu. Opisany tryb zmiany umowy spółki jest prawidłowy. Gdyby pani Justyna nie wyraziła zgody na rozszerzenie zakresu swojej odpowiedzialności za długi spółki związane z profesjonalnymi błędami pozostałych partnerów, wówczas umowa spółki nie mogłaby ulec zmianie, a jej odpowiedzialność ograniczona byłaby do spectrum zakreślonego treścią art. 95 par. 1 k.s.h.
Wykluczone jest więc podjęcie uchwały w przedmiotowej kwestii większością głosów, nawet gdyby umowa spółki dopuszczała ewentualność zmiany jej treści w taki sposób (tj. w trybie art. 9 k.s.h.). [PRZYKŁAD 5]
PRZYKŁAD 5
Nie brała udziału w podjęciu uchwały, nie będzie wpisu w KRS
Panie Andżelina i Iga, zgodnie z zapisem w umowie spółki, większością głosów podjęły uchwałę o zmianie kontraktu podmiotu w ten sposób, że pani Sylwia (trzeci uczestnik spółki) odpowiada w sposób nieograniczony, osobisty, solidarny i subsydiarny za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za te będące następstwem zachowań osób w niej zatrudnionych, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności podmiotu. Z uwagi na to, że pani Sylwia nie brała udziału w powzięciu uchwały, zakres jej odpowiedzialności nie ulegnie rozszerzeniu, a ww. uchwała nie powinna zostać wpisana do KRS.
Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko podmiotowi sąd może wówczas nadać klauzulę wykonalności tylko przeciwko temu partnerowi, który na podstawie art. 95 par. 2 k.s.h. ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za jego długi. Gdyby jednak wspólnik spółki partnerskiej (bądź część z nich) najpierw odpowiadał na zasadzie art. 95 par. 2 k.s.h., a następnie chciałby ograniczyć ją do zakresu przewidzianego w par. 1 komentowanego przepisu, to fakt ten nie miałby wpływu na spectrum odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed datą zarejestrowania owej zmiany umowy spółki. Do dnia wpisu w KRS odpowiedzialność ta będzie zatem nieograniczona, osobista, solidarna i subsydiarna. [PRZYKŁAD 6]
PRZYKŁAD 6
Decyduje data
Odpowiedzialność pana Damiana, wspólnika spółki partnerskiej, za błędy w sztuce pozostałych osób tworzących jej obsadę personalną, była rozszerzona według zasad określonych w art. 95 par. 2 k.s.h. Na początku sierpnia 2016 r. pan Damian podjął decyzję o ograniczeniu owego spectrum odpowiedzialności do tego wynikającego z par. 1 cytowanego przepisu. Wspólnicy jednogłośnie podjęli stosowną uchwałę o zmianie umowy spółki. 20 września 2016 r. została ona wpisana do KRS. Zatem do 19 września 2016 r. włącznie odpowiedzialność pana Damiana za ewentualne zobowiązania podmiotu związane z aktywnością zawodową pozostałych partnerów (w ramach wolnego zawodu objętego profilem spółki) będzie nieograniczona, osobista, solidarna i subsydiarna. Gdyby pozostali wspólnicy nie zaakceptowali omawianej decyzji pana Damiana, wtedy mógłby on jedynie wypowiedzieć umowę spółki albo żądać jej rozwiązania przez sąd.
Wierzyciel spółki partnerskiej może pozwać albo tylko wspólników, sam podmiot albo solidarnie spółkę łącznie z partnerami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Jednak w sytuacji, w której założy sprawę tylko przeciwko partnerowi – wówczas będzie mógł dochodzić zaspokojenia swojej należności dopiero po wykazaniu bezskuteczności postępowania komorniczego prowadzonego przeciwko spółce (albo po wykazaniu, że oczywiste jest, iż egzekucja ta będzie bezskuteczna). Z kolei do przeprowadzenia egzekucji z mienia podmiotu konieczne jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko niemu. Najprościej więc wnieść pozew od razu przeciwko spółce i właściwym wspólnikom (tj. tym, których odpowiedzialność nie jest ograniczona). Gdyby jednak sąd nadał wyrokowi przeciwko podmiotowi klauzulę wykonalności przeciwko temu partnerowi, który w myśl art. 95 par. 1 k.s.h. nie odpowiada za dług wynikający z tego orzeczenia, to wspólnikowi temu przysługuje uprawnienie do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. [PRZYKŁAD 7] Jeżeli zaś spłacił swój albo wynikający z zachowania podległych mu osób dług profesjonalny, to przysługuje mu regres tylko wobec spółki. [PRZYKŁAD 8] Ta ostatnia może się natomiast domagać zwrotu zapłaty od wspólników według podziału ich kompetencji związanych z wolnym zawodem. [PRZYKŁAD 9] Nie przysługuje jej jednak regres wobec partnerów, gdy to ona ureguluje zwykły dług.
PRZYKŁAD 7
Uprawnienie do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego
Sąd wydał wyrok zasądzający od spółki partnerskiej na rzecz pani Sandry kwoty 15 tys. zł. Po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji z jej majątku pani Sandra wystąpiła o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko pani Marcie (wspólnikowi). Z uwagi na to, że wierzytelność pani Sandry powstała wskutek zaniedbania, jakiego dopuściła się pani Aleksandra przy prowadzeniu sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny, a umowa podmiotu nie przewidywała rozszerzenia zakresu odpowiedzialności pani Marty za błędy w sztuce reszty wspólników, to tej ostatniej przysługuje prawo do wniesienia pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego (tj. wyroku) wykonalności w całości.
PRZYKŁAD 8
Regres przysługuje tylko wobec spółki
Pani Izabela wystąpiła przeciwko spółce partnerskiej i pani Roksanie (wspólnikowi) o solidarną zapłatę 20 tys. zł z tytułu odszkodowania za błąd w sztuce polegający na zaniechaniu podniesienia przez nią w odpowiedzi na pozew zarzutu braku legitymacji biernej, w wyniku czego prawomocnie zasądzono od niej na rzecz sp. z o.o. ww. kwotę. Egzekucja z majątku spółki partnerskiej była nieskuteczna, wobec czego suma ta została ściągnięta przez komornika od pani Roksany. W tej sytuacji pani Roksana może się domagać zwrotu owej kwoty jedynie od spółki.
PRZYKŁAD 9
Zwrot zapłaty według podziału kompetencji
Spółka partnerska zaspokoiła należność pani Poli z tytułu naprawienia szkody, jakiej doznała w trakcie borowania zęba. Podmiot zapłacił na jej rzecz 5 tys. zł. Spółka może zatem domagać się zwrotu tej kwoty od pani Grety, czyli stomatologa, który źle przeprowadził zabieg.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WRAZ Z INNYM WSPÓLNIKIEM WOLNEGO ZAWODU
Powstaje pytanie, co z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki partnerskiej powstałe w związku z wykonywaniem wraz z innym wspólnikiem wolnego zawodu (wolnych zawodów), objętego (objętych) jej profilem albo gdy nie dokonano wyraźnego podziału osób podległych kierownictwu partnerów, a więc gdy realizują one zadania na rzecz wszystkich lub części partnerów przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności podmiotu.
Odpowiedzialność za ww. długi kształtuje się według tożsamych zasad, jak opisane w punkcie 1. Z uwagi zaś na to, że podział obowiązków pomiędzy partnerami może czasem nastręczać trudności, należy już w umowie spółki, względnie w uchwale uczestników dokonać szczegółowego ich rozdziału. Brak stosownych zapisów nie uchyli jednak odpowiedzialności za cudze profesjonalne długi. [PRZYKŁAD 10]
PRZYKŁAD 10
Ustne ustalenie wymaga zapisu w uchwale
Dwie panie architekt Dominika i Donata tworzą spółkę partnerską. Uzgodniły między sobą, że za prawidłową realizację wszelkich projektów związanych z budynkiem położonym w Płocku przy ul. Ościennej 4 odpowiedzialna będzie wyłącznie ta druga. Gdy na skutek pomyłki w pomiarach jeden z projektów dotyczących ww. budynku nie został opracowany właściwie, zamawiający poniósł stratę finansową i wystąpił przeciwko spółce oraz przeciw obu partnerkom o solidarną zapłatę 70 tys. zł. W odpowiedzi na pozew pani Dominika podniosła, że zgodnie z ustnymi postanowieniami pełna odpowiedzialność za zgodne ze sztuką opracowanie projektów dotyczących ww. budynku obciąża panią Donatę, czemu ta ostatnia w toku procesu zaprzeczyła. Argumentacja pani Dominiki nie zostanie zatem uwzględniona. Uzgodnienie to nie znalazło bowiem odzwierciedlenia w uchwale wspólników. Gdyby stosowna uchwała została podjęta, wówczas pani Dominika nie ponosiłaby odpowiedzialności za ten dług. Jeżeli więc spłaci w jakiejś części owo zobowiązanie, będzie jej przysługiwał regres tylko wobec spółki, a nie również wobec pani Donaty.
W sytuacji, w której spółka przyjęła zlecenie, a żaden z partnerów go nie wykonał, odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponoszą wszyscy wspólnicy na zasadach ogólnych (tj. tych opisanych w pkt 1), gdyż nie jest to zobowiązanie związane z aktywnością zawodową konkretnego partnera (w ramach wolnego zawodu/wolnych zawodów objętego/objętych profilem spółki). [PRZYKŁAD 11]
PRZYKŁAD 11
Zlecenie bez wykonawcy, skutki dla wszystkich
Pan Klaudiusz zlecił sp.p. tłumaczenie przysięgłe z języka portugalskiego na język polski pewnej specjalistycznej dokumentacji, zastrzegając, że przekład musi nastąpić najpóźniej w ciągu tygodnia. Mimo że zlecenie zostało przyjęte do realizacji, to żaden ze wspólników – przez zapomnienie – nie zajął się jego wykonaniem. Na skutek tego pan Klaudiusz został obciążony przez swojego kontrahenta karą umowną w wysokości 200 tys. zł. Partnerzy będą więc odpowiadać za zapłatę tej kwoty – obok spółki – w sposób nieograniczony, osobisty, solidarny i subsydiarny.
Natomiast za zachowania np. zewnętrznego eksperta wszyscy wspólnicy będą odpowiadać wobec osób trzecich na ogólnych zasadach (tj. tych wskazanych w pkt 1). [PRZYKŁAD 12]
PRZYKŁAD 12
Ekspert zewnętrzny zawinił, spółka i partnerzy mają problem
Spółka akcyjna zwróciła się do spółki partnerskiej tworzonej przez biegłych rewidentów o analizę stanu finansowego spółki i ustalenie, czy zachodzą przesłanki do wystąpienia przez zarząd z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości. Zlecenie zostało przyjęte, ale wspólnicy uznali, że waga problemów uzasadnia dodatkową konsultację ze znanym niezależnym ekspertem w dziedzinie badania m.in. sprawozdań finansowych dużych podmiotów gospodarczych. Ekspert ten, przez pomyłkę, wysłał partnerom analizę skierowaną do innej spółki. Na jej podstawie wspólnicy spółki partnerskiej wysnuli błędny wniosek, że zarząd spółki akcyjnej powinien niezwłocznie zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. W wyniku tej decyzji ww. spółka straciła kontrakty o łącznej wartości 300 tys. zł. Za zapłatę tej kwoty partnerzy będą więc ewentualnie odpowiadać – obok spółki – w sposób nieograniczony, osobisty, solidarny i subsydiarny.
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKA, KTÓRY NABYŁ OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW OD DOTYCHCZASOWEGO PARTNERA
Odpowiedzialność ta jest osobista i nieograniczona, gdy chodzi o zwykłe zobowiązania spółki (tj. niezwiązane z wykonywaniem wolnego/wolnych zawodu/zawodów objętego/objętych profilem spółki), solidarna wspólnika występującego i przystępującego do spółki (wraz z pozostałymi partnerami) oraz subsydiarna. [PRZYKŁAD 13] Nowy wspólnik nie ponosi jednak odpowiedzialności za profesjonalne długi występującego partnera ani za te wynikające z działań osób zatrudnionych w sp.p., a podlegających jego kierownictwu przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności podmiotu. [PRZYKŁAD 14]
PRZYKŁAD 13
Zastąpiła partnera, odpowie za długi...
Pan Gracjan zbył ogół swoich praw i obowiązków w trzyosobowej spółce partnerskiej na rzecz pani Jowity. W dacie dokonania owej transakcji spółka posiadała zadłużenie z tytułu zaległości w zapłacie czynszu w kwocie 20 tys. zł. Odpowiedzialność pani Jowity będzie zatem osobista, nieograniczona, solidarna z panem Gracjanem (oraz pozostałymi dwoma partnerami) i subsydiarna.
PRZYKŁAD 14
...ale nie za błędy kogo innego
Pan Gracjan zbył ogół swoich praw i obowiązków w trzyosobowej spółce partnerskiej na rzecz pani Jowity. Gdyby okazało się, że pan Gracjan popełnił jakikolwiek błąd w sztuce (albo że taki błąd popełnił pracownik spółki podlegający jego kierownictwu przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności sp.p.), wówczas pani Jowita nie poniosłaby z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKA, KTÓRY PRZYSTĄPIŁ DO SPÓŁKI
Zdarza się też sytuacja, że do spółki przystępuje nowy wspólnik, poszerzając krąg dotychczasowych jej partnerów. Odpowiedzialność nowego partnera za zwykłe zobowiązania spółki (tj. niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu (wolnych zawodów) objętego (objętych) profilem spółki jest nieograniczona, osobista, solidarna i subsydiarna. [PRZYKŁAD 15] Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za profesjonalne zobowiązania spółki powstałe w związku z działalnością zawodową dotychczasowych partnerów (w ramach wolnego zawodu/wolnych zawodów objętego/objętych profilem spółki) albo podległych im, zatrudnionych w spółce osób przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności podmiotu. [PRZYKŁAD 16]
PRZYKŁAD 15
Przystąpił do spółki
Pan Iwo przystąpił do dwuosobowej spółki partnerskiej. Jego odpowiedzialność za ewentualne długi spółki istniejące w dacie tego przystąpienia, a niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu objętego przedmiotem działalności sp.p., będzie zatem taka sama jak pana Gracjana w przykładzie 13. A więc będzie osobista, nieograniczona, solidarna i subsydiarna.
PRZYKŁAD 16
Nie odpowie za błąd w sztuce
Sytuacja jak w przykładzie 15: pan Iwo przystąpił do dwuosobowej spółki partnerskiej. Pan Iwo nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za błąd w sztuce któregokolwiek z pozostałych dwóch partnerów (albo pracownika spółki podlegającego ich kierownictwu przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności sp.p.), powstały w związku z dotychczasową działalnością zawodową partnerów.
O tym warto pamiętać
● Osoby, które działały w imieniu spółki po zawarciu umowy, ale przed jej wpisem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie. Subsydiarna odpowiedzialność partnera nie dotyczy długów powstałych przed rejestracją podmiotu.
● Solidarność dłużników polega na tym, że wierzyciel może żądać całości albo części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych. Przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.
● Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między nimi stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli brakuje stosownego zapisu np. w umowie spółki partnerskiej albo uchwale wspólników, ten, który spełnił świadczenie, może żądać zwrotu w częściach równych. Natomiast część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników.
Kto utworzy spółkę partnerską
Partnerami w spółce partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów określonych w art. 88 k.s.h. Chodzi o przedstawicieli następujących zawodów: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.
Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp.p.
Podstawa prawna
Art. 4 par. 1 pkt 1, art. 9, art. 10 par. 3 oraz art. 22 par. 2, art. 251 par. 2, art. 31, art. 32 w zw. z art. 89, art. 95 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).
Art. 366, art. 376 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
Art. 7781 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822).