Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od jednego miesiąca do dwóch lat. Uprawnienie to dotyczy jednak tylko przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

Do czasu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 20 września 2008 r., zawieszenie działalności było pojęciem potocznym i oznaczało w praktyce czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności z jednoczesnym zamiarem jej kontynuowania w przyszłości na podstawie tego samego wpisu. Kwestie związane z zawieszaniem działalności wywoływały w praktyce wiele wątpliwości, które rozstrzygane były na drodze sądowej. Na tym tle dodatkowo występowała rozbieżność stanowisk między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uprawnieni do zawieszenia działalności

W myśl obecnie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawieszenie działalności dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Jeżeli działalność wykonywana jest w formie spółki cywilnej, jej zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem zawieszenia działalności przez wszystkich wspólników. Nie będzie więc możliwe zawieszenie działalności przez jednego ze wspólników, gdy spółka w dalszym ciągu będzie prowadziła działalność. Zawieszenie działalności przez spółkę jawną, komandytową lub partnerską skutkuje ustaniem ubezpieczeń społecznych wszystkich wspólników.

Dokumenty przekazywane do ZUS

Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić działalność, musi złożyć do ewidencji działalności gospodarczej informację w tej sprawie. Zgłoszenie to powinno zawierać:

• oznaczenie przedsiębiorcy,

• numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

• oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy,

• wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

Wraz ze zgłoszeniem przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Ponadto prowadzący działalność musi również poinformować ZUS o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

W okresie od 20 września 2008 do 30 marca 2009 r. obowiązują dotychczasowe zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych. Zawieszenie wykonywania działalności powoduje obowiązek przekazania do ZUS wyrejestrowania płatnika składek oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego lub tylko z ubezpieczenia zdrowotnego poprzez złożenie formularza ZUS ZWPA i formularza ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania odpowiednio płatnika i ubezpieczonego (600). Natomiast wznowienie wykonywania działalności powoduje obowiązek przekazania do ZUS zgłoszenia płatnika składek na formularzu ZUS ZPA albo ZUS ZFA oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego albo tylko ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA.

ZUS wyjaśnił, że w związku z obowiązującymi zasadami podlegania ubezpieczeniom podawane na dokumentach ZUS ZWUA, ZUS ZUA, ZUS ZZA odpowiednie daty wyrejestrowania i zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń zawsze muszą przypadać na pierwszy dzień miesiąca. W odniesieniu do wyrejestrowania płatnika składek (ZUS ZWPA) należy podkreślić, że może ono nastąpić wyłącznie, jeśli płatnik nie ma obowiązku składania dokumentów ubezpieczeniowych za zatrudniane osoby.

Od 31 marca 2009 r. zawieszenie działalności gospodarczej, a także jej wznowienie będzie następowało na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu, a w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do KRS - właściwemu sądowi rejestrowemu. Informacja o tym będzie przekazywana przez organ ewidencyjny drogą elektroniczną w terminie siedmiu dni do oddziału ZUS.

PRZYKŁAD: KONTYNUOWANIE UBEZPIECZEŃ PRZEZ WSPÓLNIKA JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI Z O.O.

Jan L. jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Od połowy grudnia chce zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. Gdy spółka w tym okresie nie będzie prowadziła działalności i nie będzie zatrudniała pracowników, będzie to możliwe. W przypadku zawiadomienia o zawieszeniu w grudniu 2008 r. Jan L. nie będzie musiał opłacać składek za okres od 1 stycznia 2009 r. W związku z zawieszeniem powinien złożyć w ZUS druk ZUS ZWPA i wyrejestrować się z ubezpieczeń jako płatnik składek oraz jako osoba ubezpieczona, składając druk ZUS ZWUA. Jako datę ustania ubezpieczeń powinien podać 1 stycznia 2009 r., gdyż dopiero od tego dnia z działalności nie będzie podlegał ubezpieczeniom. W pole kod przyczyny wyrejestrowania powinien wpisać 600. Jan L. w okresie zawieszenia działalności będzie mógł kontynuować opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA (z kodem 19 00 00) powinien złożyć w terminie 30 dni od daty ustania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. Składki za każdy miesiąc należy w przedstawionej sytuacji naliczać i opłacać od zadeklarowanej podstawy, nie niższej jednak niż minimalne wynagrodzenie i wykazywać w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Deklarację za każdy miesiąc należy złożyć w terminie do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym samym terminie trzeba też opłacić składki.