Wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Reprywatyzacji, składany przez samorząd powinien zawierać "uzasadnienie prawne i ekonomiczne" przyznania dotacji oraz pełną dokumentację sprawy - takie zapisy zawiera projekt rozporządzenia ministra skarbu w sprawie zasad udzielania dotacji reprywatyzacyjnych.

Projekt został w poniedziałek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Rozporządzenie ma być wydane w związku z letnią nowelizacją ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która umożliwiła korzystanie z Funduszu Reprywatyzacji wszystkim samorządom. Wcześniej, od 2013 roku, prawo takie miał tylko samorząd Warszawy.

Rozporządzenie ma określać zasady, według których minister skarbu będzie przyznawał pieniądze w ramach dotacji z FR oraz przesądzać, że to on dysponuje funduszem.

Projekt zakłada m.in., że "w przypadku wydania rzeczy na skutek roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z konieczności przeniesienia działalności prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na inną nieruchomość". Dotacje mogłyby być też udzielone w przypadku analogicznych wyroków sądowych.

Samorządy miałyby obowiązek wpisania do pisemnego wniosku kwoty dotacji, uzasadnienia prawnego i ekonomicznego, a także dołączenia odpisu dokumentacji sprawy, m.in. wyroku sądowego, dokumentów potwierdzających tożsamość osób uprawnionych do otrzymania świadczeń itd.

W myśl projektu kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80 proc. kosztów realizacji zadania. Wnioski należy składać do końca pierwszego kwartału, rozpatrywane będą do końca drugiego kwartału, a dotacje wykorzystane powinny być najpóźniej do 31 grudnia danego roku.

Do dyspozycji samorządów są kwoty w ramach 200 mln zł. Ponieważ Ministerstwo Skarbu Państwa ma zostać zlikwidowane z końcem roku, przedstawiciele resortu nie wykluczają, że dotacja w takiej formie zostanie wypłacona tylko raz.

Wiceminister skarbu Maciej Małecki mówił ostatnio PAP, że w MSP trwają prace nad projektem ustawy, która w sposób całościowy rozwiąże problem reprywatyzacji w Polsce.

Kilka dni temu minister skarbu oddalił wniosek prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o 200 mln zł dotacji z Funduszu Reprywatyzacji. Odmowa wynikała m.in. z tego, że zdaniem ministra środki przyznawane poprzednio były wydawane w sposób uznaniowy i częściowo trafiały do osób skupujących roszczenia.