Sejm przyjął zaproponowaną przez Senat poprawkę, która uściśla przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych.

Nowelizacja przewiduje m.in., że wyboru lokalnej grupy działania (LGD) będzie dokonywał samorząd wojewódzki, a nadzór nad postępowaniem wyborczym będzie sprawował minister rolnictwa.

Wprowadza również zmiany do dotychczasowych uregulowań, wynikające z doświadczeń w realizacji unijnego programu Leader, który ma na celu wzrost aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Zasady wyboru lokalnych grup działania

Nowe przepisy doprecyzowują zasady wyboru lokalnych grup działania (LGD). Chodzi o grupy działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji społeczności lokalnych. Uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz samorządy gminne i powiatowe.

Nadzór nad postępowaniem wyborczym lokalnej grupy działania będzie miał minister rolnictwa. W przypadku sporu pomiędzy grupą lokalną a samorządem województwa projektowane przepisy przyznają LGD prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zmieniają się także przepisy dotyczące wdrażania pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 - 2013 oraz nadzoru nad wydatkowaniem unijnych pieniędzy.

Nowelizacja ustawy reguluje tryb przyznawania pomocy technicznej samorządom

Nowelizacja ustawy reguluje tryb przyznawania pomocy technicznej samorządom. Pomoc ta będzie dotyczyła wsparcia finansowego dla administracji wykonującej zadania służące prawidłowej realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich.

Nowe rozwiązania doprecyzowują także zasady funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Zadaniem KSOW będzie wspieranie programu rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie i wymiana wiedzy na ten temat.

Zmiany w ustawie o podatku rolnym

Uchwalono ponadto zmiany w ustawie o podatku rolnym, które zakazują łączenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z pomocą uzyskiwaną ze środków unijnych.

Znowelizowana ustawa zostanie przesłana prezydentowi do podpisu.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.