Ministerstwo Infrastruktury przygotowało już rozporządzenie dotyczące szkolenia osób uprawnionych do wydawania świadectw energetycznych budynków. Ma ono wejść w życie już 15 lutego.

1 milion świadectw

- Według różnych szacunków już w 2009 roku będzie potrzeba wystawienia około 1 mln certyfikatów. Potrzebne jest zatem jak najszybsze rozpoczęcie odpowiednich szkoleń dla osób, które mają być odpowiedzialne za wystawianie certyfikatów. Do tego potrzebne jest rozporządzenie i dobrze się stało, że zostało ono przygotowane przez ministra infrastruktury - mówi Marcin Piotrowski, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem, szkolenie powinno składać się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 50 godzin, przy czym część praktyczna nauki powinna trwać nie mniej niż osiem godzin. Szkolenie będzie kończyło się samodzielnym sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania. Każdy, kto przygotuje takie świadectwo i ukończy szkolenie, otrzyma odpowiednie zaświadczenie, na podstawie którego będzie mógł przystąpić do egzaminu organizowanego przez ministra infrastruktury.

Jaki egzamin

- Postępowanie egzaminacyjne ma składać się z dwóch etapów. W pierwszym zostanie sprawdzone, czy kandydat spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu. W drugim etapie kandydat rozwiąże test jednokrotnego wyboru, obejmujący sprawdzenie znajomości przepisów określonych w załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz praktyczne zadanie sprawdzające umiejętność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej - mówi Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, była wiceminister budownictwa.

Część pisemna egzaminu będzie trwała dwie godziny, a część praktyczna trzy godziny. Osoba, która otrzyma z testu co najmniej 60 na 80 możliwych punktów, będzie mogła przystąpić do części praktycznej egzaminu. Część praktyczna zostanie zaliczona, jeżeli kandydat poprawnie sporządzi certyfikat. Ocena poprawności sporządzenia certyfikatu ma być dokonywana w szczególności pod kątem zgodności jego wykonania z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw charakterystyki energetycznej. Każdy, kto zda pozytywnie egzamin, otrzyma świadectwo uprawniające do wydawania certyfikatów energetycznych.

Nie za darmo

Zgodnie z rozporządzeniem, egzaminy uprawniające do wydawania certyfikatów energetycznych są płatne. Opłata ta nie będzie mogła być wyższa niż 50 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ARKADIUSZ JARASZEK

arkadiusz.jaraszek@infor.pl

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.