Środki publiczne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007- 2013 sięgają aż 85,6 mld euro.

Dotacje, pochodzące zarówno ze środków UE, jak i polskich, dostępne są dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w każdej możliwej formie prawnej występującej w Polsce. Beneficjentem pomocy publicznej może być przedsiębiorca prowadzący działalność w ramach spółki prawa handlowego, osobowej i kapitałowej, spółki prawa cywilnego, a także jako osoba fizyczna. Przedsiębiorcy zagraniczni również mogą uzyskać dotacje, jeśli zainwestują w Polsce. Podmioty zagraniczne z państw Unii, EFTA oraz EOG na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak podmioty polskie. Przedsiębiorcy z innych krajów mogą prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej. Przedsiębiorstwa zagraniczne mają do wyboru wszystkie dostępne w Polsce źródła dofinansowania od funduszy strukturalnych UE począwszy, przez specjalnie skierowane do nich krajowe programy aż po zwolnienia z podatku dochodowego na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Ważnym czynnikiem, który często warunkuje przyznanie dotacji przedsiębiorstwu, jest jego status. Dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE jest przyznawane w ramach Ogólnopolskich Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rozwój Polski Wschodniej. Programy te przeznaczone są dla wszystkich typów przedsiębiorstw - także dużych. Jednakże 16 regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie w większości skupiają się na wsparciu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Status jest również istotny ze względu na maksymalną intensywność pomocy publicznej. W związku z tym, że Polska wykazuje PKB poniżej 75 proc. średniego PKB UE, cały obszar naszego kraju objęty został pomocą regionalną. Zgodnie z ustanowioną mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013 woj. lubuskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, małopolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie otrzymały pułap pomocy dla przedsiębiorców w wysokości 50 proc. kosztów projektu, woj. śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i pomorskie w wysokości 40 proc., natomiast woj. mazowieckie w wysokości 30 proc. Do tych wysokości pomocy należy doliczyć 10 proc. w przypadku średniego oraz 20 proc. dla mikro i małego przedsiębiorstwa.