Od początku przyszłego roku każdy inwestor w procesie budowlanym będzie musiał zwracać większą uwagę na energetyczną jakość budowanych przez siebie obiektów. 1 stycznia wchodzi bowiem w życie nowelizacja prawa budowlanego, która nakłada obowiązek sporządzania świadectw energetycznych. Obowiązek ten będzie obejmował przede wszystkim nowo wybudowane budynki, a jego niedopełnienie będzie skutkowało niewydaniem pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli nabywca nieruchomości wyrazi taką wolę, to obowiązek posiadania świadectwa energetycznego będzie dotyczył także budynków używanych i wprowadzanych do obrotu (np. sprzedawanych lub wynajmowanych) na rynku wtórnym.

Oszczędności energetyczne

- Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych pokazuje, że nasze państwo jest zainteresowane zmniejszeniem zużycia energii - mówi Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury.

Zdaniem ekspertów ograniczenie tego zużycia jest nam bardzo potrzebne.

- Dziś około 40 proc. energii zużywane jest przez gospodarstwa domowe. Z jednej strony, pokazuje to duże koszty obywateli, a z drugiej strony, duże koszty państwa, które jest odpowiedzialne za pozyskiwanie energii - mówi Marcin Piotrowski, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Wzór świadectwa

Każde świadectwo energetyczne będzie sporządzane w dwóch egzemplarzach - w formie pisemnej i elektronicznej. Będzie się ono składało z sześciu części. Dla inwestorów oraz nabywców nieruchomości najważniejsze informacje znajdą się w czwartej części certyfikatu. To właśnie tutaj ma znaleźć się ocena charakterystyki energetycznej budynku, czyli określenie obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej EP (wyrażanej w kWh/(m2rok)) i porównanie jej z wartościami w budynku referencyjnym (modelowym). Porównanie to będzie zobrazowane na wykresie liniowym. O wartości charakterystyki energetycznej danego budynku lub lokalu będą decydowały przede wszystkim jego rozwiązania konstrukcyjne i izolacje. Na wartość tę będą miały także wpływ instalacje - przede wszystkim grzewcza i c.w.u. (cyrkulacyjna) oraz chłodnicza, elektryczna (głównie oświetlenie), wentylacyjna i klimatyzacyjna. Znaczenie będą miały także instalacje własnych źródeł energii dla budynku, w tym energii odnawialnej, jak np. kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Świadectwo energetyczne nie będzie jednak określało klasy energetycznej budynku, tak jak jest to w przypadku sprzętu RTV i AGD. Dla inwestorów i właścicieli nieruchomości bardzo ważna będzie także część piąta świadectwa. Będzie ona bowiem zawierała uwagi o możliwości zmniejszenia zapotrzebowania energii w budynku.

- Właściciel nieruchomości otrzyma gotową informację o tym, co powinien zrobić, aby zmniejszyć zużycie energii, a przez to obniżyć płacone przez siebie co miesiąc rachunki - wyjaśnia Zbigniew Radomski.

W pozostałych częściach świadectwa znajdą się uwagi o danym budynku, jak np. o jego typie, przeznaczeniu, roku oddania do użytkowania, jego kubaturze i liczbie kondygnacji, rodzaju konstrukcji, powierzchni, ogrzewaniu, wentylacji, ciepłej wodzie oraz chłodzeniu, a także informacje o jego właścicielu i osobie, która sporządziła certyfikat. Nabywca lub najemca lokalu uzyska także informacje o tym, jaka jest charakterystyka energetyczna danego lokalu, czyli np. średni współczynnik przenikania ciepła i zapotrzebowanie energii końcowej.

- Świadectwo energetyczne będzie przede wszystkim służyło do porównywania budynków czy też lokali mieszkalnych. Jeżeli konsument będzie miał dwa świadectwa i w jednym wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP będzie mniejszy, a w drugim większy, to w jego interesie będzie nabycie tego budynku czy lokalu, który charakteryzuje się mniejszym zapotrzebowaniem na energię. Dzięki porównaniu zużycia energii w określonych budynkach konsument będzie mógł dokonać właściwego wyboru, jaką nieruchomość kupić - twierdzi dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz, kierownik Zakładu Instytutu Techniki Budowlanej Zakładu Fizyki Cieplnej.

Ceny nieruchomości

Informacje znajdujące się w świadectwach energetycznych nie powinny wpłynąć na zmianę cen nieruchomości.

- Świadectwa energetyczne nie będą miały żadnego wpływu na ceny mieszkań czy domów. Przeprowadzone przez nas badania pokazały, że inne przyczyny powodują wzrost lub spadek cen nieruchomości i nie wpływa na nie charakterystyka energetyczna. Nabywcy nieruchomości przede wszystkim interesują się ceną, lokalizację czy rokiem budowy danego budynku - wyjaśnia Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury.

Zgadza się z tym Jacek Bielecki, główny ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

O tym, że świadectwa energetyczne nie będą miały większego wpływu na ceny nieruchomości, decyduje także fakt, iż charakterystyka energetyczna danego budynku nie będzie miała stałej wartości.

- Jeżeli ktoś wymieni okna, centralne ogrzewanie czy też ociepli budynek, to jego charakterystyka energetyczna ulegnie zmianie - wyjaśnia dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz.

Obowiązek wprowadzenia w Polsce konieczności posiadania świadectw energetycznych wynika z Dyrektywie 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz.L 1 z 4 stycznia 2003 r., s. 65; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 12, tom 2, s. 168).

DLA KOGO CERTYFIKATY

Dla jakich budynków konieczne będą certyfikaty energetyczne

• Nowo wybudowanych i oddawanych do użytkowania

• Starszych i użytkowanych już, jednak wprowadzanych do obrotu, czyli np. sprzedawanych lub wynajmowanych

• Budynków, w których w wyniku remontu lub rozbudowy zmieniła się charakterystyka energetyczna

• Budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 mkw., które są zajmowane przez organy administracji publicznej, lub w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób

Podstawa prawna

• Ustawa z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. nr 191, poz. 1373).

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 201, poz. 1240).