Po jednym z najgorszych miesięcy w historii polskiej giełdy i TFI listopad przyniósł uspokojenie w wynikach funduszy. Warszawski WIG20, indeks największych i najbardziej płynnych spółek, stracił w tym czasie 4,6 proc., a WIG 4,5 proc. Również fundusze inwestujące na krajowym rynku akcji ograniczyły średnie straty do jednocyfrowych. Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek straciły średnio 5,89 proc. proc, fundusze akcji polskich 3,81 proc., a krajowe fundusze mieszane 2,10 proc.

Przełom października i listopada upłynął pod znakiem wzrostu optymizmu na świecie, który wiązał się z nadziejami na to, że nie napłyną kolejne informacje o pogarszających się danych makroekonomicznych, lub przynajmniej na to, że wyniki nie będą znacząco odbiegały od już i tak mocno zrewidowanych prognoz. Jednak pierwsza sesja w grudniu na rynku amerykańskim pokazała, jak słaby wciąż jest rynek.

- S&P500 ponownie stanął przed groźbą ataku na barierę, jaką są dołki bessy internetowej rozciągające się między 777 i 800 punktów. Optymiści mogą upatrywać jednak szansy w tym, że spadek w drugiej połowie listopada poniżej tego wsparcia był fałszywym sygnałem - mówi Katarzyna Siwek z Expandera.

Rynki finansowe weszły w specyficzny okres. W jego trakcie, na równi z danymi makroekonomicznymi oraz doniesieniami ze spółek, dyskutuje się o wpływie na koniunkturę giełdową rajdu św. Mikołaja czy efektu stycznia, czyli wzmożonych zakupów akcji.

- To sezonowe zjawiska, o występowaniu których na równi z racjonalnymi przesłankami decyduje to, w jakim stopniu inwestorzy w nie uwierzą i w efekcie swoimi decyzjami doprowadzą do ich wystąpienia. Określa się to mianem samospełniającej się przepowiedni - analityk Expandera.

W listopadzie wysokie stopy zwrotu miały fundusze obligacji. W szczególności podmioty mające portfele o dłuższej zapadalności. Średni zysk krajowych funduszy obligacji wyniósł w listopadzie 3,45 proc. Od szczytu z 22 października do końca listopada rentowność polskich obligacji 5-letnich spadła z 7,6 proc. do 5,85 proc., o blisko 1,8 pkt proc. Dochodowość obligacji 10-letnich spadła od szczytu o 1,6 pkt proc.

- Spadek rentowności polskich obligacji jest już dosyć istotny. Jesteśmy na początku cyklu obniżek stóp procentowych, co jest czynnikiem sprzyjającym. Zagrożeniem jest rynek amerykański, gdzie rentowność obligacji 10-letnich spadła do rekordowo niskiego poziomu 2,73 proc. - mówi Katarzyna Siwek.

Zwycięzcy listopadowego rankingu, DWS TFI (116 pkt), najbardziej pomogły wyniki DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Indie i Chiny oraz DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Europa. Ostatni w rankingu Pioneer Pekao TFI (-164 pkt.) stracił z powodu wyników m.in. Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej.

ZAŁOŻENIA RANKINGU GP I EXPANDERA

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej przydzielane są punkty ujemne.