Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2015 r. wyniósł minus 109 mln zł, przed rokiem było to minus 215 mln zł.

"Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2015 r. wyniosły 2 527 mln zł i zmniejszyły się o 17,5% w porównaniu z 2014 r. W przychodach tych dominowały przychody z działalności podstawowej – 50,0%, (rok wcześniej 56,8%). Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 52,6 mln zł przy 61,3 mln zł w 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2015 r. zmniejszyły się o 19,6% w porównaniu z 2014 r. i wyniosły 2 635 mln zł. Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności miały koszty działalności operacyjnej 43,3% (40,2% w 2014 r.). W porównaniu z 2014 r. odnotowano spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 38,5%, na co znaczny wpływ miał spadek odpisów z tytułu aktualizacji wartości kredytów, pożyczek i innych aktywów (o 41,7%), podano także.

Stan zadłużenia członków kas w końcu 2015 r. wyniósł 6 508 mln zł i zmniejszył się o 10,5% w porównaniu z końcem 2014 r.

"W 2015 r. zawarto 545 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 731 tys. w okresie 2014 r. Wartość udzielonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pożyczek w ciągu 2015 r. wyniosła 4 105 mln zł i zmniejszyła się o 13,8% w porównaniu z 2014 r. Udział kas, które uzyskały dodatni wynik finansowy netto w wartości udzielonych pożyczek ogółem stanowił 79,8%" - czytamy w komunikacie.

Przeciętna wartość pożyczki (na jedną nową umowę) zawartą między 1 stycznia a 31 grudnia 2015 r. wyniosła 7 534 zł, rok wcześniej było to 6 509 zł. Na jednego członka kas przeciętna wartość pożyczki wyniosła 1 953 zł, przed rokiem 2 171 zł, podano także.

Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2015 r. osiągnęła poziom 11 873 mln zł i zmniejszyła się o 6,2% r/r. Kwota zgromadzonych w końcu grudnia depozytów członków wyniosła przeciętnie 247 mln zł na jedną kasę, wobec 253 mln zł na koniec 2014 r.

W ciągu 2015 r. kasy zawarły 442 tys. umów depozytowych (485 tys. umów w 2014 r.), na kwotę 11 675 mln zł. Przeciętnie członek SKOK złożył w tym okresie depozyt w wysokości 5 555 zł, a rok wcześniej było to 5 619 zł.

Aktywa SKOK-ów w końcu grudnia 2015 r. osiągnęły wartość 12 320 mln zł i zmniejszyły się o 10,1% wobec stanu przed rokiem.