Według wstępnych danych, zysk netto banków w Polsce wyniósł 12,81 mld zł po trzech kwartałach 2008 roku i był wyższy o 20% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wynik finansowy brutto wzrósł do 15,43 mld zł, a wynik netto do 12,66 mld zł wobec odpowiednio 12,89 mld zł i 10,49 mld zł rok wcześniej.

Zysk brutto wyniósł 15,59 mld zł i był wyższy o 19,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r.

Przychody z działalności operacyjnej wzrosły o 50,4% w skali roku do 130,35 mld zł po trzech kwartałach 2008 r. Koszty działalności operacyjnej sięgnęły 114,92 mld zł i były wyższe o 55,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r.

Wynik z działalności bankowej wyniósł 36,88 mld zł i był wyższy o 20,1% w skali roku. Koszty działania banków wzrosły o 16,3% rok do roku do 17,92 mld zł po trzech kwartałach 2008 r.

Wynik z działalności operacyjnej sięgnął 15,43 mld zł, co oznacza wzrost o 19,7% w skali roku.

GUS podał, że wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto sektora bankowego po trzech kwartałach 2008 r. były wyraźnie niższe w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (odpowiednio 11,8% i 9,7% wobec 14,9% i 12,1%), bowiem w ujęciu ogółem przyrost przychodów był znacznie wyższy od przyrostu wyniku finansowego.

Wartość kredytów ogółem wyniosła 543,8 mld zł

Wartość kredytów ogółem wyniosła 543,8 mld zł, w tym 529,6 mld zł udzielonych sektorowi niefinansowemu.

"Znaczną część kredytów ogółem dla tego sektora stanowiły kredyty mieszkaniowe (32,7%, tj. o 2,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem), udostępniane głównie na podstawie umów między bankami komercyjnymi a gospodarstwami domowymi. Wzrost zadłużenia gospodarstw domowych ogółem do 319,8 mld zł (o 34%) był w głównej mierze generowany efektywnym popytem na kredyty mieszkaniowe (154,4 mld zł, tj. o 40,9% więcej niż przed rokiem)"- podał GUS.

Kwota kredytów dla przedsiębiorstw ogółem wzrosła do 207,8 mld zł, tj. o 24,3% r/r.

Wartość depozytów sięgnęła 516,9 mld zł po trzech kwartałach 2008 r., w tym depozytów sektora niefinansowego 461,6 mld zł (wzrost o 89,3% r/r).

Na koniec września 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych i 579 banków spółdzielczych.