Konsorcjum jest porozumieniem dostawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. Powstaje poprzez zawarcie umowy między zainteresowanymi podmiotami. Nie posiada osobowości prawnej. Poprzez zawarcie umowy konsorcjum wykonawcy wzajemnie zobowiązują się do wspólnej realizacji określonego zadania.

W ochronie zdrowia wykonawcy zawierają konsorcjum, gdy sami nie są w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez szpitale lub chcą podzielić się ryzykiem. Najczęściej chodzi o spełnienie warunków udziału w postępowaniu: aby podmiot leczniczy nie uznał, że dany dostawca nie spełnia warunków i nie odrzucił jego oferty. W takim przypadku konsorcjanci łączą swój potencjał kadrowy, ekonomiczny, finansowy i techniczny.

Dla dostawców...

Podstawową korzyścią dla każdego dostawcy jest możliwość wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dzięki spełnieniu warunków udziału i możliwości pozyskania kontraktu. Przykładowo, zawiązując konsorcjum z instytucją finansową, dostawca zapewnia sobie płynność finansową i środki finansowe na realizację całego zamówienia publicznego, które często jest rozłożone w czasie. Podmioty lecznicze ogłaszając postępowania często zastrzegają sobie płatność wynagrodzenia w ratach, jednocześnie wymagając ciągłej realizacji kontraktu przez czas trwania umowy. Wiąże się to z dużymi utrudnieniami, w szczególności dla małych dostawców, którzy nie dość, że wynagrodzenie mają rozłożone na przykład na 24–miesięczne raty, to jeszcze w przypadku notorycznego braku płatności po stronie szpitali tracą szybko płynność finansową. Oznacza to problemy z wykonaniem całego kontraktu dla szpitala i widmo grożących kar umownych, gdyż często pomimo braku płatności dostawcy nie mogą wstrzymać się z realizacją zamówienia. Powoduje to powstanie zadłużenia dostawców u swoich kontrahentów, ich pracowników, instytucji publicznych, co zagraża generalnie egzystencji dostawców.

W sytuacji gdy pojawia się instytucja finansowa i zapewnia potencjał finansowy dostawcy, wówczas taki dostawca ma środki pieniężne przykładowo za zakup sprzętu, który dostarcza do szpitala, na wynagrodzenia dla pracowników, podwykonawców, którzy wykonują usługi serwisowe powyższego sprzętu – generalnie posiada środki finansowe na niezakłóconą realizację kontraktu dla szpitala.

Dodatkowo dostawca, określając swoją cenę, nie musi kalkulować ryzyka opóźnień po stronie szpitali, dzięki czemu może przedstawić dla podmiotu leczniczego cenę niższą niż dostawca startujący indywidualnie. Ma to odzwierciedlenie w wielu postępowaniach, gdzie często wygrywają dostawcy startujący w konsorcjum z instytucją finansową i przedstawiają najniższą cenę.

Potencjał finansowy stabilnej instytucji finansowej i dzięki temu prawidłowa realizacja całego zamówienia publicznego przez dostawcę na rzecz podmiotu leczniczego, niezależna od nagminnych opóźnień w płatnościach, to główny powód zawiązywania konsorcjum przez dostawców.

...i dla szpitali

Podstawową korzyścią płynącą z konsorcjów dla podmiotów leczniczych jest prawidłowa realizacja przez dostawcę zamówienia publicznego, niezależna od opóźnień w płatnościach spowodowanych złą sytuacją finansową szpitali, a to dzięki udziałowi w postępowaniu instytucji finansowej. Szpital wówczas ma pewność, że pomimo braku płatności dostawca nie utraci płynności i będzie mógł bez przeszkód zrealizować zamówienie publiczne do końca.

Dodatkowo podmiot leczniczy zyskuje dodatkowego stabilnego dłużnika w postaci instytucji finansowej i w sytuacji braku realizacji zamówienia publicznego przez dostawcę może zobowiązać do dokończenia zamówienia instytucję finansową, gdyż dostawca i instytucja finansowa odpowiadają za realizację zamówienia publicznego solidarnie.

Niewątpliwą korzyścią jest niższa cena oferowana przez konsorcjum, gdyż przygotowując swoją ofertę, dostawca nie musi obawiać się utraty płynności finansowej.

Powyższe powoduje, że konsorcjum dostawcy z instytucją finansową jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla dostawców, jak i dla szpitali.

Janusz Burkot,

radca prawny – ekspert ds. zamówień publicznych Kancelarii Prawniczej Karnowski & Wspólnik

Podstawa prawna:

● ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.),

● ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny – Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz.93 ze zm.,

● ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.)

W przyszłym tygodniu: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zawiązać konsorcjum

PARTNER