"Do 15 września 2016 roku w ramach szesnastu programów regionalnych uruchomiono 1114 naborów na kwotę blisko 46 mld zł dofinansowania unijnego, co stanowi ok. 34 proc. alokacji na lata 2014-2020" - poinformował wiceminister Hamryszczak w czwartek w Sejmie.

Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 354 miliardów złotych z polityki spójności.

Jak wyjaśnił, ogłoszone konkursy w większości dedykowane są działaniom finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – stanowią one ok. 70 proc. A w przypadku celów tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, wartość naborów stanowi obecnie ok. 30 proc.

"We wszystkich naborach prowadzonych przez szesnaście instytucji zarządzających programami regionalnymi złożono ponad 17,6 tys. wniosków o dofinansowanie. Ich wartość wynosi ok. 45,7 mld zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej to około 30,5 mld zł. Kwota ta stanowi ok. 22,5 proc. alokacji dla szesnastu regionalnych programów operacyjnych" – powiedział wiceminister.

Przekazał, że zdecydowanymi liderami są programy województw podkarpackiego i pomorskiego, w których wartość wniosków o dofinansowanie, po ocenie formalnej, przekracza 40 proc. alokacji dla danego programu. "Do chwili obecnej podpisano ponad 3,2 tys. umów o dofinansowanie realizacji projektów o wartości ponad 11 mld zł, w tym dofinansowanie UE to jest ok. 8,5 mld zł. Rozdysponowano tym samym ok. 6,2 proc. dostępnej alokacji" – podał Hamryszczak.

Jak wyjaśnił, pod względem poziomu kontraktacji, a więc alokacji rozdysponowanej na podstawie umów, takimi liderami są natomiast województwa pomorskie i wielkopolskie, gdzie wykorzystanie alokacji wynosi odpowiednio 17 proc. i 15 proc.

Zaś pod względem zakontraktowanej kwoty tym dwóm województwom dorównuje województwo śląskie. „Przy czym z uwagi na wysoką alokację wartość umów dotychczas podpisanych w tym regionie stanowi ok. 7 proc. dostępnych środków. Wartość udokumentowanych wydatków beneficjentów wynosi ponad 1 mld zł, w tym środki Unii Europejskiej przekazane beneficjentom na podstawie złożonych wniosków o płatność, to blisko 877 mln zł, co stanowi 0,6 proc. alokacji” – przekazał wiceminister.

Był pytany przez posłów o wykorzystanie środków unijnych w województwie warmińsko-mazurskim. "W całym województwie warmińsko- mazurskim zarejestrowano 766 wniosków o dofinansowanie na kwotę 1,3 mld zł, w tym dofinansowanie unijne na poziomie 992 mln zł, stanowi to 13 proc. alokacji i lokuje warmińsko-mazurskie obecnie na 12. miejscu wśród wszystkich regionalnych programów operacyjnych. Natomiast poziom kontraktacji wynosi jedynie 1,7 proc. alokacji, co lokuje region na ostatnim miejscu wśród wszystkich regionalnych programów operacyjnych" – wskazał.

Hamryszczak dodał, że ogólny niski poziom płatności odnosi się również do regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko– mazurskiego, gdzie przekazane płatności na kwotę 58 mln zł z funduszy unijnych stanowią 0,5 proc. alokacji dla programu.