„Bezpieczeństwo i jakość żywności”. Jest to pierwsza na rynku polskim praca, która w wieloaspektowy sposób przedstawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem i jakością żywności w erze globalizacji w tym problematykę fałszowania żywności, oszustw żywnościowych czy też obrony żywności. Autorem publikacji jest prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Wydawnictwo Naukowe PWN
„Bezpieczeństwo i jakość żywności” - prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, wyd. PWN / Inne

Tematyka ta należy obecnie do jednego z głównych nurtów rozważań w obszarze współczesnych problemów rozwoju gospodarki światowej. Książka z założenia została napisana dla szerokiego kręgu odbiorców, do jakich należy zaliczyć pracowników nauki, przedstawicieli sektora agrobiznesu, administracji rządowej
i samorządowej z obszaru żywności i wyżywienia, instytucji i organizacji o charakterze NGO, wreszcie – konsumentów (organizacje konsumenckie). Z uwagi na zakres oraz sposób prezentacji poszczególnych zagadnień (kompleksowość wywodu, przejrzystość, reprezentatywność poglądów), praca spełnia także kryteria podręcznika akademickiego.

Praca zawiera prezentację problematyki bezpieczeństwa i jakości żywności w tym także oryginalne rozważania autora, co najmniej w takich obszarach jak:
- systemy bezpieczeństwa żywności na świecie,
- modele ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności w tym autorski model JOOP,
- analizę skali fałszerstw żywnościowych na świecie w tym koncepcję tzw. drugiej fali oszustw żywnościowych, sformułowaną na bazie analizy unikatowego wykazu ponad 700 znaczących incydentów żywnościowych z ostatnich 200 lat,
- analiza jakości żywności na rynku polskim w latach 2005 - 2015.Fragment z recenzji prof. dr hab. Mieczysława Obiedzińskiego:
- Globalizacja ukształtowała nowe struktury ekonomiczne, włączając w nie także sferę agrobiznesu i wyżywienia. Konsekwencją tego stanu rzeczy są zarówno zjawiska i tendencje pozytywne, jak i groźne procesy negatywne. Do takich należy przede wszystkim wzmożone zjawisko oszustw żywnościowych i w efekcie utrata bezpieczeństwa żywności. Ma to swój wymiar zdrowotny, związany z walorami odżywczymi żywności i ich utratą w wyniku skażenia oraz ekonomiczny, polegający na pozyskaniu nieekwiwalentnej w stosunku do kosztów nabycia wartości użytkowej w następstwie zakupu żywności zafałszowanej. W książce przedstawiono ważne dla współczesnego wytwórcy oraz konsumenta zagadnienia, jak koncepcje bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywości, suwerenność żywnościowa, jakość żywności, jej fałszowanie oraz obrona żywności przed działaniami o charakterze bioterrorystycznym. Praca zawiera unikatowe rozważania na temat systemów bezpieczeństwa żywności na świecie, modeli ryzyka w tym obszarze, skali fałszerstw żywnościowych na świecie, w tym koncepcję tzw. drugiej fali oszustw żywnościowych, sformułowaną na bazie analizy wykazu ponad 700 znaczących incydentów żywnościowych z ostatnich 200 lat. Rozważania te są uzupełnione prezentacją wybranych, znaczących inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa na świecie tak w wymiarze międzynarodowym (Codex Alimentarius), jak i regionalnym (System RASFF), wreszcie krajowym. Autor proponuje również działania, jakie powinny być podjęte na szczeblu globalnym i regionalnym, by zapewnić bezpieczeństwo żywności współczesnemu konsumentowi. Publikacja oferuje czytelnikowi szczegółowy i wyczerpujący zasób wiadomości na temat prawa żywnościowego Unii Europejskiej i nie jest zwykłym kompendium wiedzy, ale również pokazuje uwarunkowania międzynarodowe, ekonomiczne dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności.

O autorze

Stanisław Kowalczyk – prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji, do maja 2016 r. pełnił funkcję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Autor około 300 publikacji naukowych, w tym książek, skryptów, monografii, artykułów i referatów oraz prawie 200 ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności, globalizacji, agrobiznesu, restrukturyzacji i prywatyzacji, fuzji i połączeń firm, strategii firm.

Źródło: Materiały prasowe, PWN