Jak napisano w komunikacie, w decyzji z maja 2006 r. prezes UOKiK uznał, że Telekomunikacja Polska ograniczyła konkurencję, wprowadzając podwyżkę cen połączeń międzynarodowych z numerami rozpoczynającymi się od 0-708-1. Nałożył na największego polskiego operatora telekomunikacyjnego karę w wysokości ponad 12 mln zł. Sąd apelacyjny potwierdził decyzję UOKiK w sprawie TP SA i oddalił odwołanie spółki od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja sądu jest ostateczna.

W sprawie PKP Cargo, UOKiK w decyzji z grudnia 2004 r. uznał, że przewoźnik bezpodstawnie ograniczał konkurencję, różnicując kontrahentów przy ustalaniu upustów na przewóz węgla kamiennego. Ponadto Urząd zakwestionował także zastrzeganie przez PKP Cargo w umowach, że nie będzie realizować usług do wybranych odbiorców i stacji docelowych. UOKiK na spółkę nałożył 20 mln zł kary.

"Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółki od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznając, że został naruszony interes publiczny, a działania PKP Cargo spełniały przesłanki do uznania ich za praktyki naruszające konkurencję" - napisano w komunikacie UOKiK.

"Postępowanie antymonopolowe nie potwierdziło natomiast zarzutu uczestnictwa w antykonkurencyjnym porozumieniu przez Energokrak i Trade Trans"

Jak poinformował Urząd, kolejne postępowanie wobec PKP Cargo wszczął na wniosek spółki Sped-Pro, która zarzuciła przewoźnikowi zawarcie niedozwolonego porozumienia z CTL Logistics, Energokrak i Trade Trans.

W decyzji z grudnia 2005 r. prezes UOKiK uznał, że doszło do zawarcia niedozwolonego porozumienia pomiędzy PKP Cargo a CTL Logistics. W umowie PKP Cargo zobowiązało się, że konkurenci CTL Logistics nie uzyskają korzystniejszych warunków świadczenia usług. Na przedsiębiorców nałożono kary finansowe w łącznej wysokości 11,5 mln zł.

"Postępowanie antymonopolowe nie potwierdziło natomiast zarzutu uczestnictwa w antykonkurencyjnym porozumieniu przez Energokrak i Trade Trans. Od niestwierdzenia niedozwolonej praktyki w tym zakresie apelację złożyła spółka Sped-Pro. W wyroku Sąd Apelacyjny potwierdził decyzję prezesa UOKiK i uznał, że nie było dowodów pozwalających na uznanie istnienia takiego porozumienia" - podano w komunikacie.