Kryzys finansowy sprawił, że banki ograniczyły dostępność kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, np. podwyższając marże i wymagając wniesienia przez kredytobiorcę wkładu własnego. Te same ograniczenia dotykają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Te same, ponieważ warunki, na jakich banki udzielają kredytów tym grupom kredytobiorców, w zasadzie się nie różnią. Wydaje się jednak, że jednoosobowe firmy mogą dzisiaj napotkać więcej trudności w uzyskaniu finansowania. Wynika to z nieregularności przychodów osiąganych przez firmy. W sytuacji, kiedy banki dwa razy sprawdzają kondycję finansową wnioskodawcy, zanim zdecydują się przyznać mu kredyt, w lepszym położeniu z pewnością znajdują się osoby zatrudnione na etacie i najlepiej na czas nieokreślony.

Jednoosobowa firma musi nie tylko wykazać, że osiąga dochody, ale również udowodnić stabilność finansową. Banki wymagają, aby okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosił od 6 do 24 miesięcy, przy czym niewiele instytucji zadowala się okresem półrocznym. Najczęściej banki wymagają rocznego stażu. Różne mogą być też warunki stawiane firmom w zależności od formy rozliczania się z fiskusem. Z reguły banki obliczają zdolność kredytową firmy na podstawie zeznań podatkowych z ostatniego roku (lub dłuższego). Dużą wagę przywiązują do rozbieżności pomiędzy poziomem dochodów uzyskiwanych w poszczególnych miesiącach. Jeśli wahania są duże, uzyskanie kredytu może być trudniejsze albo wiązać się będzie z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, nie mówiąc już o ewentualnej podwyższonej marży kredytu.

Jeżeli o kredyt hipoteczny wnioskuje firma, inne niż w przypadku klientów indywidualnych będą też wymagane przez banki dokumenty. Podstawowy dokument to zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej. Firma musi poinformować o wszelkich zobowiązaniach finansowych, np. o kredytach spłacanych w innych bankach. Musi też udowodnić, że nie zalega z płatnościami wobec urzędu skarbowego i ZUS. W tym przypadku bank zwraca uwagę również na terminowość rozliczania się z fiskusem i ZUS. Takie zaświadczenie musi być aktualne, czyli nie starsze niż dwa miesiące od momentu złożenia wniosku o kredyt. Bank poprosi również o deklaracje PIT-37 i PIT-36 za ostatni okres obrachunkowy.