Mimo niepewności na rynkach, związanej z głosowaniem w sprawie Brexitu, w czerwcu, piąty miesiąc z rzędu, wzrosły aktywa polskich funduszy inwestycyjnych - wynika z raportu Analiz Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"Aktywa funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 0,5 proc. (1,4 mld zł) do 261,6 mld zł. Było to w głównej mierze spowodowane wpłatami do kilku funduszy aktywów niepublicznych. Łącznie, wartość środków zgromadzonych w tym segmencie zwiększyła się o prawie 3 mld zł w czerwcu. Mniejszy wpływ na przyrost aktywów miał tym razem wynik zarządzania. Niepokój na rynkach finansowych związany z głosowaniem w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej sprawił, że był on ujemny i wyniósł minus 0,8 mld zł" - napisano w raporcie.

Zgodnie z raportem, zupełnie inną sytuację obserwowano w przypadku funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Tam przewaga wypłat nad wpłatami, a także nieznaczny, ujemny wynik zarządzania sprawiły, że ich aktywa odnotowały spadek w czerwcu o 0,6 mld zł, czyli o 0,4 proc. do 122,5 mld zł.

Wyjaśniono, że wydarzenia na rynkach finansowych w minionym miesiącu miały duży wpływ na zmianę wartości aktywów funduszy inwestycyjnych. W Polsce indeks szerokiego rynku WIG stracił w czerwcu 2,4 proc., a WIG20, grupujący największe spółki na GPW, spadł o 3,2 proc.

Reklama

"Nic więc dziwnego, że wśród segmentów, które odnotowały największy odpływ środków, znalazły się fundusze akcyjne. Ich aktywa spadły w czerwcu o 1,5 mld zł do 26,2 mld zł. Dotyczyło to zarówno rozwiązań akcji zagranicznych, jak i funduszy, których zarządzający inwestują większość portfeli na GPW. Za spadek aktywów zgromadzonych w tym segmencie odpowiadał zarówno ujemny wynik zarządzania, jak i przewaga wypłat nad wpłatami" - napisano w raporcie.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku funduszy mieszanych. Wartość zgromadzonych w nich środków obniżyła się o 0,5 mld zł w minionym miesiącu. Niemal w całości dotyczyło to rozwiązań mieszanych polskich, szczególnie funduszy stabilnego wzrostu i zrównoważonych.

Reklama

"Pozostałe segmenty rynku odnotowały przyrost aktywów w czerwcu. Pod tym względem wyróżniły się fundusze rynku surowców, którym sprzyjała świetna koniunktura na rynku metali szlachetnych. Ceny złota wzrosły w czerwcu o prawie 9 proc., co przy niskich aktywach funduszy o tym profilu działalności z oferty TFI spowodowało znaczny przyrost wartości środków (o 0,12 mld zł w czerwcu). W efekcie aktywa rozwiązań sklasyfikowanych przez nas w tym segmencie wzrosły o 15 proc. do 0,9 mld zł" - wyjaśniono w raporcie.

Autorzy raportu zauważyli, że wysoka zmienność utrzymująca się na rynkach sprawiła, iż dużą popularnością wśród inwestorów cieszyły się rozwiązania o najniższym poziomie ryzyka. Aktywa funduszy gotówkowych i pieniężnych wzrosły o ponad 0,12 mld zł, czyli 0,4 proc. do 30,6 mld zł.

"Z przyrostem wartości zgromadzonych środków mieliśmy do czynienia również w przypadku rozwiązań ochrony kapitału, jednak wynikało to głównie z wpłat do jednego z funduszy o tym profilu ryzyka. Ogółem w czerwcu, aktywa zgromadzone w tym segmencie odnotowały wzrost o 0,1 mld zł do 2,3 mld zł" - dodano.

Wzrosła też (o 0,2 proc. do 41,6 mld zł) wartość zgromadzonych środków w funduszach dłużnych. Wynikało to głównie ze wzrostu wartości środków zgromadzonych w funduszach obligacji korporacyjnych, a także polskich papierów skarbowych.

"Osłabienie polskiego złotego sprawiło, że w ujęciu walutowym aktywa funduszy inwestycyjnych spadły o 0,4 proc. do 59,1 mld euro w czerwcu" - zastrzeżono.

Zgodnie z raportem po pierwszym półroczu 2016 r. wartość środków zgromadzonych funduszach inwestycyjnych z oferty TFI zwiększyła się o blisko 9 mld zł. W największym stopniu dotyczyło to segmentu funduszy aktywów niepublicznych.