Koncern stosuje zasady społecznej odpowiedzialności w każdej sferze prowadzonej działalności, stawiając w centrum zainteresowania człowieka, jego rozwój i jakość otoczenia, w jakim funkcjonuje. Strategiczne podejście do CSR w naturalny sposób dotyczy zatem także zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego też prowadzona przez nas polityka personalna ma kompleksowy i długofalowy charakter oraz opiera się na stałym stosowaniu i doskonaleniu dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnej rekrutacji i zatrudniania. Przy jej realizacji kierujemy się zasadami dostępności dla pracowników, spójności wszystkich systemów i rozwiązań, elastyczności w stosunku do potrzeb biznesu, a przede wszystkim odpowiedzialności za efekty pracy. Podejście to oznacza w praktyce, że stosujemy sprawdzone rozwiązania w takich obszarach, jak ułatwianie adaptacji do środowiska pracy, tworzenie systemów podnoszenia kwalifikacji, oceny i motywowania pracowników, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i określonych standardów etycznych.

Kultura wartości

W relacjach z pracownikami szczególnie cenione w Grupie LOTOS są takie aspekty, jak nastawienie na realizację celów, współpraca, otwarta komunikacja, zaangażowanie i innowacyjność oraz stałe doskonalenie umiejętności. Są to niezbędne elementy ciągłego rozwoju firmy, którego warunkiem koniecznym są właściwe postawy i kompetencje kadry. Dlatego zgodnie ze strategicznym podejściem do zarządzania zasobami ludzkimi określony system wartości stanowi wyróżnik kultury organizacyjnej w naszej firmie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w obowiązującym od 2013 r. Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS, który określa nasze podejście i dobrowolne zobowiązania jako pracodawcy.

Stały rozwój

Kładziemy duży nacisk na to, by troska o rozwój zawodowy oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników szły w parze z dbałością o dobrą atmosferę i przyjazne oraz partnerskie relacje w miejscu pracy. Dlatego tworzone są zrozumiałe i skuteczne regulacje, a proces decyzyjny opracowano zgodnie z zasadą transparentności. Firma inwestuje w profesjonalny rozwój pracowników w zakresie pozyskiwania i wzmacniania wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, negocjacyjnych, zarządczych, informatycznych czy językowych. Stałemu doskonaleniu kompetencji pracowników służą także projekty szkoleniowo-rozwojowe realizowane od ponad 11 lat w ramach naszej autorskiej inicjatywy Akademia LOTOS, do której dostęp mają wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS. Jej celem jest wszechstronne rozwijanie kompetencji, identyfikowanie i rozwój talentów, rozpowszechnianie wiedzy eksperckiej oraz budowanie kultury sprzyjającej wzrostowi poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników.

W ramach działalności Akademii zbudowaliśmy kulturę dzielenia się wiedzą, opracowaliśmy program adaptacyjny dla nowych pracowników, system certyfikowania szkoleń w obszarze produkcji czy proces rozwoju doświadczonych pracowników w wieku 50+. Akademia inicjuje i prowadzi programy talentowe skierowane do różnych grup pracowników – przykładami mogą być chociażby: Program Lider, Program Mistrz, Akademia Menedżera, Program Rozwoju Kompetencji Zarządczych Pracowników Służb Technicznych czy Program Sukcesji Grupy Kapitałowej LOTOS. Prowadzone na szeroką skalę działania szkoleniowo-rozwojowe służą podwyższaniu różnorodnych kompetencji pracowników, identyfikacji talentów w organizacji i rozpowszechnianiu wiedzy eksperckiej, ale jednocześnie należy mieć świadomość, że sprzyjają wzrostowi poziomu zaangażowania i satysfakcji z pracy.

Liczne projekty szkoleniowo-rozwojowe w połączeniu z budowaniem kultury organizacyjnej opartej na konkretnych wartościach powodują, że nasza strategia społecznej odpowiedzialności, której kluczowy obszar stanowi inwestowanie w zasoby ludzkie, – wspiera cele biznesowe firmy, gwarantując jej możliwość skutecznego dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej i wyzwań makroekonomicznych.

W Grupie LOTOS mamy świadomość, że wysokie kompetencje i zaangażowanie pracowników stanowią o naszej sile, a ich potencjał znajduje swoje odzwierciedlenie w rozwoju firmy. Dlatego też realizowane przez nas inicjatywy rozwojowe i szkoleniowe cechuje m.in. szeroko rozumiana dostępność i otwartość. Oznacza to, że ich uczestnikami są przedstawiciele wszystkich grup pracowników bez względu na wiek, staż pracy, czy miejsce zajmowane w hierarchii służbowej, a dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym oferujemy pracownikom dostęp do nowych idei i rozwiązań nie tylko w organizacji, ale i na zewnątrz, gdzie zyskują ugruntowaną pozycję specjalistów w swoich dziedzinach. Równocześnie od lat dokładamy starań, by doskonalić naszą kulturę organizacyjną w oparciu o powszechnie akceptowane wartości. Obecnie obserwujemy zaś, że aspekt ten staje się coraz istotniejszy dla przedstawicieli pokolenia wchodzącego na rynek pracy, co uwzględniamy w naszym odpowiedzialnym podejściu do rekrutacji. W efekcie jesteśmy postrzegani jako solidny i ceniony pracodawca, który propaguje bliskie pracownikom standardy społecznej odpowiedzialności, przestrzegając określonych zasad i najwyższych standardów postępowania odnoszących się do wielu sfer życia społecznego. Szczególnie ważna jest dla nas decyzja Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, które po ocenie całokształtu naszych praktyk przyznało nam certyfikat „HR Najwyższej Jakości” potwierdzający, że firma stosuje uznane standardy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a sami pracownicy deklarują wysoki stopień satysfakcji i zaangażowania. Potwierdzeniem słuszności przyjętych przez nas założeń dotyczących polityki personalnej może być też otrzymany przez Grupę LOTOS certyfikat „Strefa Przyjaznej Rekrutacji”. Stanowi on wyróżnik dla pracodawców rekrutujących w zgodzie ze standardami Kodeksu Dobrych Praktyk w Rekrutacji.

Dobre praktyki realizowane z myślą o naszych nowych pracownikach:

I. Odpowiedzialna rekrutacja


Przebieg rekrutacji ma duże znaczenie zarówno dla firmy, która stara się pozyskać najlepszych pracowników na rynku, jak i dla kandydatów, którym zależy, by poznać warunki i móc jak najlepiej przygotować się do tego procesu. Wiemy też, że nasz profesjonalizm w tym zakresie wpływa na reputację Grupy LOTOS jako pracodawcy. Dlatego też:

● postępujemy w sposób odpowiedzialny i obiektywny, z szacunkiem dla kandydatów;

● zapewniamy równe szanse zatrudnienia na podstawie jasno określonych zasad i kryteriów;

● dbamy o dobrą atmosferę spotkań rekrutacyjnych i informację zwrotną po zakończeniu rekrutacji;

● zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego i wymiany wiedzy w ramach grupy kapitałowej poprzez stwarzanie pracownikom szans udziału w wewnętrznych procesach rekrutacyjnych.

II. Program Wsparcie na starcie


Uważamy, że rozpoczęcie pracy w nowej firmie to niezwykle ważny etap. Dlatego przykładamy do niego szczególną wagę, postępując zgodnie z najwyższymi standardami. Oznacza to ułatwienie nowemu pracownikowi integracji z zespołem oraz zapoznanie się z wartościami i kulturą organizacyjną poprzez m.in.:

● opiekę indywidualnego mentora, który wprowadza w zagadnienia specyficzne dla stanowiska pracy (w program zaangażowani są starsi i doświadczeni pracownicy);

● różnego typu materiały informacyjne dotyczące nie tylko danego stanowiska i obowiązujących procedur, ale też kultury, przyjętych wartości, CSR oraz standardów etycznego i odpowiedzialnego postępowania;

● wprowadzające szkolenia realizowane przez specjalistów firmy z poszczególnych dziedzin.

Przyjęte w Grupie Kapitałowej LOTOS podejście do zapewnienia równych szans zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego wyraża się przez:

● przekazywanie informacji na temat zakresu obowiązków, oczekiwań i zadań;

● merytoryczną i rzetelną ocenę pracy;

● aktywne wsparcie ze strony przełożonych w zakresie zapewnienia rozwoju zawodowego;

● udział w szkoleniach ukierunkowanych na rozwój w ramach zajmowanego stanowiska czy kompetencji;

● prowadzenie otwartego i konstruktywnego dialogu dotyczącego osiąganych przez pracowników wyników.

Podejście to odzwierciedlone jest w:

● posługiwaniu się wyłącznie merytorycznymi kryteriami w procesie oceny umiejętności i osiągnięć pracowników;

● stosowaniu przy ocenie zaangażowania i stopnia realizacji przez pracowników zadań jasno sformułowanych, jednolitych i wcześniej zakomunikowanych kryteriów;

● otwartym i zrozumiałym informowaniu pracowników o oczekiwaniach w stosunku do nich oraz o dotyczących ich decyzjach, a także wspieraniu ich rozwoju zawodowego;

● dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem zawodowym;

● partnerskim nastawieniu do komunikacji;

● podejmowaniu decyzji dotyczących awansu pracowników ze szczególną starannością i rzetelnym uzasadnieniem.

Na podstawie Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.