Przedstawiamy kolejną część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). Omawiamy w niej normy prawne zawarte w art. 161–188 p.r.
Artykuły 161–163 dotyczą propozycji układowych, artykuły 164 i 165 regulują zatwierdzenie układu, a artykuły 166–172 – skutki, jakie niesie za sobą układ. Artykuły 173–175 dotyczą z kolei zmian, jakim może podlegać układ, a artykuły 176–179 normują zasady uchylenia i wygaśnięcia układu. Artykuły 180–188 regulują instytucję układu częściowego.
Tę część komentarza rozpoczyna omówienie przepisów dotyczących dopuszczalnych propozycji treści układu obejmujących podział wierzycieli na grupy, możliwość przyznania korzystniejszych warunków restrukturyzacji oraz restrukturyzacji zobowiązań pracowniczych.
Kolejne przepisy regulują zasady zatwierdzania układu, w szczególności określają tryb postępowania i przesłanki odmowy zatwierdzenia układu. Przepisy p.r. normują również skutki zatwierdzenia układu, zwłaszcza wobec wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, trwających postępowań egzekucyjnych i funkcji nadzorcy wykonania układu. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje możliwość zmiany zatwierdzonego układu, a także jego uchylenia na wniosek określonych podmiotów. Możliwa jest również sytuacja, w której zatwierdzony układ wygaśnie.
W niektórych postępowaniach restrukturyzacyjnych można zawrzeć układ częściowy dotyczący tylko niektórych zobowiązań. Muszą one jednak zostać w odpowiedni sposób wyodrębnione, a propozycje układowe muszą spełniać określone ograniczenia. Układ częściowy to nowość w polskim ustawodawstwie dotyczącym postępowania z dłużnikami niewypłacalnymi.
POPRZEDNIE CZĘŚCI KOMENTARZA UKAZAŁY SIĘ:
cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184),
cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209),
cz. 3 – 24 listopada 2015 (DGP nr 228),
cz. 4 – 29 grudnia 2015 (DGP nr 252),
cz. 5 – 26 stycznia 2016 r. (DGP nr 16),
cz. 6 – 23 lutego 2016 r. (DGP nr 36),
cz. 7 – 22 marca 2016 r. (DGP nr 56).
Następna część komentarza ukaże się 17 maja 2016 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl