Obecnie w Polsce 35 proc. linii kolejowych kwalifikuje się do wymiany nawierzchni torowej. Na niespełna połowie długości czynnych linii kolejowych dopuszczalna predkość nie przekracza 60 km/h. Tylko na 2,3 tys. kilometrów linii największa dopuszczalna prędkość wynosi 120 km/h, natomiast na tylko 538 km 160 km/h. W grudniu 2005 r. Sejm RP przyjał trzy ustawy zawierające regulacje systemu finansowania infrastruktury kolejowej. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym wprowadza możliwości finansowania ze środków budżetowych państwa utrzymania powszechnie dostępnej infrastruktury kolejowej. Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego określa zasady finansowania dróg kolejowych na wzór zasad i źródeł finansowania dróg kołowych. Na mocy ustawy o Funduszu Kolejowym utworzony został Fundusz Kolejowy. Jego celem jest gromadzenie środków finansowych na inwestycje i utrzymanie infrastruktury kolejowej w zakresie wynikającym z rządowych programów rozwoju infrastruktury transportowej. W najbliższych latach, środki na finansowanie infrastruktury kolejowej będą pochodziły z następujących źródeł: • budżetu państwa, • Funduszu Kolejowego (środki z Funduszu Kolejowego będą stanowiły przede wszystkim niezbędny wkład strony polskiej na przedsięwzięcia współfinansowane z programów unijnych), • funduszy unijnych, • kredytów bankowych (komercyjnych oraz z banków realizujących politykę unijną, np. Europejskiego Banku Inwestycyjnego), • budżetów samorządowych (finansowanie lub współfinansowanie linii o znaczeniu lokalnym dla realizacji zadań przewozowych wynikających ze strategii rozwoju komunikacji lokalnej).
PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie o stawkach dostępu Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz.U. nr 83, poz. 768) Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. nr 267, poz. 2251) Ustawa o restrukturyzacji Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz.U. nr 84, poz. 948, z 2001 r. nr 100, poz. 1086 i nr 154, poz. 1802, z 2002 r. nr 205, poz. 1730 i nr 240, poz. 2055, z 2003 r. nr 6, poz. 63, nr 80, poz.720 i nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959 i nr 120, poz. 1252 z 2005 nr 157, poz. 1315 i nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. nr 12, poz. 63) Ustawa o transporcie kolejowym Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. nr 86, poz. 789, nr 170, poz. 1652 i nr 203, poz. 1966, z 2004 r. nr 92, poz.883, nr 96, poz. 959, nr 97, poz. 962 i nr 173, poz. 1808 z 2005 r. nr 157, poz. 1314, nr 163, poz. 1362 i nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. nr 12, poz. 63)