W ramach ubezpieczeń na życie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele polis z zakresu tzw. ubezpieczeń na dożycie, z którymi wiąże się świadczenie rentowe. Taka renta w klasycznej postaci polega na wypłacie dożywotniego świadczenia w zamian za jednorazową składkę. Wielkość świadczenia zależy głównie od wielkości wpłaconej składki oraz wieku ubezpieczonego.

Zazwyczaj renta taka wypłacana jest do śmierci ubezpieczonego, ale możliwe jest zastosowanie tzw. okresu gwarantowanego oraz wskazania osoby uprawnionej, która będzie pobierać świadczenie po śmierci ubezpieczonego, jeśli zgon nastąpił w okresie gwarantowanym. Świadczenie będzie wypłacane przez pozostałą część okresu gwarantowanego. Istnieją również wersje małżeńskie takiej polisy, które przewidują wypłatę świadczenia wspólnego dla obojga małżonków, a w przypadku śmierci jednego z nich części pierwotnej renty.

MO