Fatalny początek roku na giełdzie spowodował masową ucieczkę klientów z TFI. Towarzystwa nie rezygnują jednak z wprowadzania nowych produktów.

Jednym z nich jest DWS Polska TFI, który na początku roku wprowadził na rynek fundusz inwestycyjny DWS Parasol SFIO, obejmujący subfundusze od gotówkowego do akcji. Wśród nich znalazła się, nowość na polskim rynku - DWS Zmian Klimatycznych. Poprzez jednostki uczestnictwa zagranicznego subfunduszu DWS Invest Climate Change inwestuje on w akcje światowych spółek działających w obszarach biznesowych, które zmierzają do ograniczania lub zmniejszania zmian klimatycznych i ich skutków. To głównie sektory tzw. czystych technologii (np. wytwarzania produktów przyczyniających się do redukcji efektu cieplarnianego), odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, zapobiegania klęskom żywiołowym i zarządzania klęskami żywiołowymi oraz ekologicznego transportu.

- Rozwiązanie problemów w zakresie ochrony środowiska w konsekwencji zmian klimatycznych wymaga kompleksowego podejścia, innowacyjnych i niestandardowych rozwiązań oferowanych przez firmy prowadzące działalność w wymienionych sektorach. Spółki, które to spostrzegą i szybko dostosują się do nowych wymagań w tym obszarze, mogą ta tym polu zbudować swoją przewagę konkurencyjną - mówi GP Marek Buczak, zarządzający DWS Zmian Klimatycznych.

Większość aktywów DWS Zmian Klimatycznych lokowana jest na rynkach akcyjnych, co zwiększa ryzyko. Dirma zaleca więc inwestycje w fundusz w średnim i długim terminie, nie krótszym niż rok.

MK