•  Od niepłacącego dłużnika bank domaga się spłaty całego zadłużenia
  •  Można sprzedać nieruchomość obciążoną hipoteką
  •  Jeśli mamy problem ze spłatą, lepiej negocjować z bankiem jej warunki

Kredytobiorca, który wpłacił ratę po terminie określonym w umowie kredytu, musi jeszcze dodatkowo zapłacić tzw. karne odsetki doliczane przez bank z tytułu zwłoki.

Jeżeli zaś zaprzestał płacenia rat i nie podjął żadnych negocjacji z bankiem co do przedłużenia terminu płatności, to wówczas bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu i domagać się natychmiastowej spłaty pozostałej części zadłużenia wraz z dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą kredytu.

Gdyby kredytobiorca we wskazanym przez bank terminie nie wpłacił żądanej kwoty, to bank przystępuje do egzekucji.

Kredyty hipoteczne najczęściej są zabezpieczane hipoteką ustanowioną na nieruchomości i wpisaną do księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Bank może nawet zagrozić licytacją nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka. Nieruchomość zostanie wówczas sprzedana i uzyskana kwota przeznaczona na zaspokojenie banku. Gdyby zaś udzielenie kredytu poręczyli żyranci, to wówczas muszą pokryć niespłaconą część pożyczki, gdyby dłużnik w terminie nie płacił rat.

MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ

malgorzata.piasecka@infor.pl