Przed zmianą ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel mógł dokonać wyboru komornika, ale z ograniczeniem do właściwości sądu apelacyjnego. Obecnie może wybierać komornika na terytorium całego kraju. Wierzyciel musi jednak pamiętać, że będzie musiał ponieść koszty czynności egzekucyjnych podejmowanych przez komornika poza jego rewirem.

Co musi zawierać wniosek

Składając wniosek o wszczę- cie egzekucji do komornika, który zgodnie z przepisami nie jest odpowiedni dla jej prowadzenia, wierzyciel powinien pamiętać o załączeniu oświadczenia na piśmie o skorzystaniu z prawa wyboru komornika. Musi się w nim powołać na art. 8 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006 r. nr 167, poz. 1191), który mówi o prawie wierzyciela do dokonania takiego wyboru. Jeżeli nie złoży takiego oświadczenia, wybrany komornik przekaże wniosek do komornika, któremu sprawa przypadłaby zgodnie z właściwością ogólną. Z wniosku musi bowiem jasno wynikać, że wierzyciel dokonuje wyboru danego komornika, a nie, że nastąpiło błędne skierowanie wniosku egzekucyjnego.

Wierzyciel ma także obowiązek wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów komornika. Do czasu otrzymania zaliczki komornik nie podejmie żadnej czynności egzekucyjnej. Przez koszty rozumie się diety komornika, zwrot za przejazdy, transporty specjalistyczne oraz koszty noclegów komornika.

Kiedy komornik odmówi

Regułą jest, że komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji. Jednak przepisy prawa wskazują kilka przypadków, kiedy komornik może odmówić żądaniu wierzyciela. Po pierwsze, komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli ma zaległości w swojej pracy przekraczające okres sześciu miesięcy. Wyda wówczas postanowienie o odmowie wszczęcia egzekucji, a wierzyciel będzie musiał poszukać innego komornika lub skierować swój wniosek do komornika, do którego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego należałaby egzekucja. Po drugie, odmowa nastąpi wówczas, gdy doszło do zbiegu egzekucji sądowych do tej samej rzeczy lub tego samego prawa prowadzonych przez różnych komorników. W takim przypadku dalsze czynności egzekucyjne będzie prowadził komornik, który jako pierwszy wszczął egzekucję. Wszczęcie egzekucji w rozumieniu tego przepisu oznacza dokonanie przez komornika pierwszej czynności egzekucyjnej. Przykładowo - jeśli do komornika z Warszawy wpłynie wniosek o przeprowadzenie egzekucji z samochodu dłużnika i okaże się, że ten sam samochód zajął już komornik z Wrocławia, dalsze czynności egzekucyjne będzie prowadził wrocławski komornik.

Ważne!

Wierzyciel, powierzając prowadzenie egzekucji komornikowi poza jego rewirem, musi się liczyć z dodatkowymi kosztami, które nie zostaną przerzucone na dłużnika

MAŁGORZATA KRYSZKIEWICZ

malgorzata.kryszkiewicz@infor.pl