Spółki kapitałowe są najbardziej sformalizowanymi podmiotami prawa handlowego. Z prawnego punktu widzenia, ich założenie wymaga więcej czasu i nakładów niż w przypadku spółek osobowych. Spółki kapitałowe umożliwiają za to działalność na znacznie większą skalę.

Podstawowym problemem jaki staje na drodze do założenia firmy jest wybór formy organizacyjno-prawnej pod którą przedsiębiorca mógłby prowadzić działalność gospodarczą. W skład spółek kapitałowych wchodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Czym różnią się te dwie formy i jak rozpocząć działalność pod ich szyldem?

Szybka rejestracja i mniejsze wymogi kapitałowe

Najmniej zobowiązując ą spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma ona charakter prywatny i nie bierze udziału w obrocie giełdowym. Pod tą formą prawną działalność w każdym legalnym celu prowadzić może jeden przedsiębiorca lub kilku. Podstawą działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej umowa. Ta od 2012 roku może być zawarta za pośrednictwem formularza s-24, co znacznie przyśpiesza proces rejestracji. Nie bez powodu nową procedurę nazwano „szybką ścieżką”.

Umowa musi określać firmę i siedzibę spółki, przedmiot jej działalności, udziały wspólników i wysokość kapitału zakładowego. Jest on warunkiem koniecznym podczas zakładania spółki, gdyż celem jest zapewnienie wypłacalności spółki.

Ustawodawca określił, że wkład ten nie może być niższy niż 5000 zł. Gdy przedsiębiorca decyduje się na „szybką ścieżkę” podczas zakładania spółki, musi pamiętać, by wkład ten został wniesiony w formie gotówkowej.

Wpis do rejestru następuje po podpisaniu przez wspólników umowy spółki . Ma on charakter prawotwórczy tj. nadaje spółce osobowość prawną czyniąc ją prawnym podmiotem na rynku.

Większe pole działania i udział w obrocie papierami wartościowymi

Spółka akcyjna stwarza przedsiębiorcy większe pole działania. Wiążą się z tym jednak większe wymogi w zakresie jej założenia. Pojawiają się one już przy wpłacie obligatoryjnego kapitału początkowego. Nie może być to bowiem kwota niższa niż 100 000 zł. Składają się na nią wkłady akcjonariuszy, które z kolei rzutują na ich akcje, czyli udziały.
Walorem tego rodzaju spółki jest możliwość pozyskiwania środków finansowych na rynku kapitałowym przez emisję akcji i obligacji.

Podstawowym dokumentem spółki akcyjnej jest jej statut, który wymaga formy notarialnej. Określa on m.in. firmę, jej formę prawną, siedzibę i strukturę władztwa. Wymagane jest w tym miejscu określenie trójpodziału władzy tj. zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Struktura władztwa jest tutaj mniej elastyczna niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy której dopuszczalne są dwa modele władztwa. Spełnienie tych wymogów składa się na proces zawiązania spółki. Jej powstanie jest równoznaczne z wpisem do rejestru i rozpoczęciem działalności.

Co z odpowiedzialnością? Na tym właśnie polega główny urok spółek kapitałowych– wspólnicy nie ryzykują swojego majątku, oprócz aportów, którymi z własnej woli zasilili spółkę. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych