Dzięki istnieniu rynku wtórnego leasingodawcy minimalizują swoje ryzyko. Jeśli dojdzie do bankructwa leasingobiorcy, łatwo mogą leasingowany pojazd sprzedać na rynku wtórnym. Zaś istnienie tego rynku ułatwia także kalkulacje utraty wartości lesingowanej rzeczy w czasie trwania umowy, dzięki czemu bardziej proste są rozliczenia.
Najbardziej płynnymi i najchętniej leasingowanymi przedmiotami są w chwili obecnej maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, sprzęt biurowy oraz komputery. Firmy leasingowe finansują jednak również linie technologiczne czy wysokospecjalistyczne maszyny. Jednak w tego typu przypadkach najbardziej istotnym kryterium związanym z udzieleniem finansowania jest bardzo dobra sytuacja finansowa klienta.
Korzyści dla przedsiębiorcy
Firma, która chce się utrzymać na konkurencyjnym rynku, musi ciągle się rozwijać. By zaś się rozwijać, musi mieć środki zarówno na bieżące wydatki, jak i na inwestycje. Stąd konieczność sięgania po wszelkie możliwe instrumenty finansowe, na które - poza środkami własnymi - składają się tradycyjnie kredyty i pożyczki i coraz częściej leasing.
Leasing, poza zazwyczaj łatwiejszą niż w przypadku kredytu procedurą uzyskania, daje przedsiębiorcy dodatkowe korzyści podatkowo-kosztowe. Poprzez możliwość wliczania w koszty rat leasingowych w pełnej wysokości daje szansę na szybkie zamortyzowanie inwestycji. Oznacza to, że można w ten sposób inwestować szybciej, w tym dzięki niższym podatkom niż wówczas, gdy korzysta się wyłącznie z własnych rezerw finansowych czy wspiera rozwój z kredytów albo pożyczek.
Dobry układ leasingowy musi opierać się na korzyściach obu stron: finansującego, czyli firmy leasingowej, oraz korzystającego, czyli przedsiębiorcy. Firmy leasingowe dostrzegły to już dawno. Dodatkowo zaś konkurencja między nimi sprawia, że oferowane obecnie na rynku finansowym produkty leasingowe są nowoczesne, bezpieczne i korzystne dla klientów.
Jeśli przedsiębiorca nie ma zdolności kredytowej albo ma ją niezbyt wielką i planuje ją wykorzystać dla uzyskania kredytu obrotowego, powinien rozważyć skorzystanie z leasingu jako optymalnego w takich warunkach sposobu sfinansowania potrzeb inwestycyjnych firmy.
Z punktu widzenia gry w koszty leasing, jeśli nawet nie jest generalnie tańszą formą finansowania inwestycji, to z pewnością jest rozwiązaniem dającym większe możliwości modelowania tych kosztów, w tym także w czasie. Jest więc instrumentem nieporównywalnie bardziej elastycznym niż kredyt, co do którego zasady rozliczania w koszty są dość sztywne i schematyczne.
I tak, o ile w przypadku kredytu kosztem uzyskania przychodu mogą być tylko odsetki czy inne koszty bankowe związane z kredytem, i to tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do istnienia czytelnego związku między sfinansowanym z kredytu wydatkiem a celem osiągnięcia przychodu, o tyle w przypadku leasingu katalog takich kosztów jest zdecydowanie bardziej bogaty.
Można wykazać kilka istotnych przewag leasingu nad kredytem. Po pierwsze, firma leasingowa nie bada zdolności kredytowej, lecz ocenia ryzyko wedle kryteriów wiarygodności leasingowej, nie ma więc przeszkód, by z leasingu skorzystać zaraz po zarejestrowaniu firmy lub w sytuacji zachwianej zdolności kredytowej. Po drugie, leasingodawca nie wymaga zbyt wielu dokumentów, a przy zastosowaniu tzw. procedury uproszczonej zadowala się dokumentami rejestracyjnymi firmy. Przy leasingu operacyjnym jedynym stosowanym zabezpieczeniem są weksle własne in blanco leasingobiorcy. Po trzecie, koszty usługi leasingowej, zwłaszcza przy leasingu operacyjnym, są bardzo niskie, porównywalne z kosztami kredytów hipotecznych. A przy leasingu operacyjnym firma leasingowa załatwia wszystkie formalności związane z przyjęciem leasingowanej rzeczy od jej producenta (np. przy samochodach: odbiór, rejestracja, ubezpieczenie).
Rynek bardzo różnorodny
W I połowie tego roku udział leasingu maszyn i urządzeń przemysłowych w rynku ruchomości wyniósł 29 proc. Najbardziej popularnym produktem w tym segmencie rynku jest leasing sprzętu budowlanego (33 proc. ogółu maszyn i urządzeń). Duże zainteresowanie leasingiem maszyn i urządzeń budowlanych wynika w znacznej mierze z utrzymującej się od początku roku na wysokim poziomie produkcji budowlano-montażowej, która w I półroczu była o 30,2 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział pozostałych kategorii maszyn i urządzeń waha się od 1 do 7 proc. ogólnej wartości. Średnia wartość wyleasingowanych maszyn i urządzeń w I półroczu 2007 r. wyniosła 268 tys. zł, a średnia długość umowy 47 miesięcy. Podobnie jak w środkach transportu drogowego w tym segmencie rynku dominują również nowe przedmioty leasingu (91 proc.).
W segmencie leasingu sprzętu budowlanego ścisłą czołówkę stanowią trzy spółki: Europejski Fundusz Leasingowy, który zawarł umowy o wartości 203,44 mln zł, Caterpillar Financial Services (179,60 mln zł) oraz SG Equipment Leasing Polska (158,96 mln zł).
Spółką specjalizującą się w leasingu maszyn rolniczych na polskim rynku jest Maszyny rolniczeDe Lage Landen Leasing, którego portfel nowych umów w I półroczu w segmencie maszyn rolniczych wart był 32,39 mln zł. Nieznacznie pola ustępuje mu w tym segmencie VB Leasing Polska (27,36 mln zł), a trzecie miejsce ma Europejski Fundusz Leasingowy 16,82 (mln zł).
Z kolei w leasingu maszyn poligraficznych bezpośrednio konkurują ze sobą dwie spółki: Handlowy-Leasing z nowymi umowami leasingowymi wartymi w I połowie roku 40,99 mln zł oraz Siemens Finance - 38,50 mln zł. Tuż za nimi plasują się: SG Equipment Leasing Polska (33,98 mln zł) oraz IKB Leasing Polska (22,54 mln zł) i Millennium Leasing (21,10 mln zł).
Branżowi liderzy
Zdecydowanym liderem w segmencie maszyn do produkcji tworzyw sztucznych jest Millennium Leasing, który w I połowie roku zawarł umowy o wartości 48,72 mln zł. Na dalszych pozycjach plasują się: IKB Leasing Polska (21,73 mln zł) oraz BRE Leasing (20,63) mln zł.
Segment rynku leasingu maszyn do obróbki metalu ma lidera w spółce SG Equipment Leasing Polska, której udało się zawrzeć nowe umowy w I połowie roku o wartości 42,16 mln zł, dzięki czemu spółka wyprzedziła trzech bezpośrednich konkurentów: Handlowy-Leasing (31,68 mln zł), IKB Leasing Polska (24,04 mln zł) oraz Raiffeisen Leasing Polska (22,95 mln zł).
Leasing maszyn dla przemysłu spożywczego jest domeną SG Equipment Leasing Polska - nowe umowy w I półroczu o wartości 14,40 mln zł oraz Millennium Leasing 12,44 mln zł, VB Leasing Polska 10,47 mln zł i Europejski Fundusz Leasingowy 10,25 mln zł.
Na rynku leasingu sprzętu medycznego dominują dwie spółki: Siemens Finance o wartości nowych umów w I połowie roku równej 22,19 mln zł i VB Leasing Polska - wartość nowych umów 19,08 mln zł. W ślad za nimi podążają: BPH Leasing (14,04 mln zł) i Europejski Fundusz Leasingowy (13,18 mln zł).
Leasing sprzętu gastronomicznego zdominował Europejski Fundusz Leasingowy, który w I połowie roku zawarł nowe umowy o wartości 27,51 mln zł i zdecydowanie wyprzedził wicelidera, jakim jest w tym segmencie rynku Raiffeisen Leasing Polska (7,61 mln zł).
Ta spółka, Raiffeisen Leasing Polska, z kolei jest liderem leasingu wózków widłowych. W I połowie roku wyleasingowała ich za 35,23 mln zł, rewanżując się Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu - 30,36 mln zł. Trzeci w tym segmencie jest BPH Leasing - 27,78 mln zł.
4,1 mld zł
Leasing maszyn
W I połowie 2007 r. dzięki leasingowi sfinansowano zakup maszyn za 4,1 mld zł
Liderzy leasingu maszyn w I poł. 2007 r. (w mln zł) / DGP
Leasing maszyn i urządzeń w I poł. 2007 r. (w mln zł) / DGP