Zmierzyć przedsiębiorczość nie jest łatwo. Tego trudnego zadania podjęła się już po raz szósty Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania na Uniwersytecie Technicznym w Monachium współpracując wraz z Instytutem GfK przy tworzeniu zainicjowanego przez firmę Amway raportu. Z zeszłorocznego raportu wynikało, że 76 proc. Polaków ma pozytywne podejście do przedsiębiorczości, a 41 proc. potrafi sobie wyobrazić założenie własnego biznesu. A jak przedstawiają się wyniki w tym roku?

Raport zainicjowany przez firmę Amway powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut GfK Group w 44 krajach na reprezentatywnej dla danego kraju grupie respondentów. Łącznie przebadano 49 775 osób w wieku od 14 lat. Jeśli wziąć pod uwagę podejście Polaków do przedsiębiorczości, możemy zaobserwować spadek o 5 punktów procentowych – obecnie pozytywną postawę wykazuje 71% Polaków. Oznacza to, że jesteśmy trochę bardziej sceptyczni w tej kwestii od innych narodów – średnia światowa wynosi bowiem 75%, a europejska – 72%.

Co ciekawe, w Polsce pozytywne podejście do przedsiębiorczości maleje z wiekiem, a wyniki te przedstawiają się następująco: 80% - respondenci poniżej 35. roku życia, 79% - respondenci w wieku 35-49 lat, 60% - respondenci powyżej 50. roku życia.

Własny biznes – czy to dla nas?

Mimo że statystycznie większość Polaków ma pozytywny stosunek do przedsiębiorczości, jedynie 38% z nas wyobraża sobie założenie własnego biznesu. W porównaniu z zeszłym rokiem wynik ten jest niższy o 3 punkty procentowe. Międzynarodowa średnia wynosi natomiast 43%, zaś europejska kształtuje się na takim samym poziomie, co w Polsce (38%).
Tutaj ponownie młodsi respondenci wykazują większy potencjał przedsiębiorczy niż osoby starsze. Aż 47% osób poniżej 35. roku życia myśli o założeniu własnego biznesu, dla grupy wiekowej 35-49 wynik ten spada do 43%, zaś wśród osób powyżej 50. roku życia jedynie 27% wyobraża sobie własną działalność gospodarczą.

Chcemy, ale się boimy

Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza jeden wynik, który w Światowym Raporcie Amway na temat Przedsiębiorczości nazwano luką przedsiębiorczości. Oznacza ona różnicę między całkowitą liczbą respondentów, którzy są w stanie wyobrazić sobie założenie własnego biznesu, a liczbą badanych, którzy odpowiedzieli, że pracują na własny rachunek. W Polsce luka ta wynosi aż 33% i jest to najwyższy wynik w Europie. Jak można wytłumaczyć ten stan rzeczy?

Jak wynika z raportu, aż 71% badanych Polaków jako największą przeszkodę w założeniu firmy wymienia obawę przed porażką. Składają się na nią następujące czynniki (można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
• 33% Polaków boi się obciążeń finansowych, które mogą doprowadzić do bankructwa
• 26% obawia się zagrożenia kryzysem ekonomicznym
• 21% wykazuje obawę przed bezrobociem
• 19% boi się konsekwencji prawnych
• 17% nie chce brać na siebie odpowiedzialności
Czy drzemie w nas duch przedsiębiorczości?

Po raz pierwszy w tym roku w Światowym Raporcie Amway na temat Przedsiębiorczości zastosowano Amway-owski Wskaźnik Ducha Przedsiębiorczości (The Amway Entrepreneurial Spirit Index, w skrócie AESI). AESI stworzono w oparciu o Teorię Zachowania Planowanego. Wskaźnik łączy w sobie trzy aspekty: chęć działania, zdolność działania i odporność na naciski otoczenia. Jego wynik liczony jest jako średnia z tych trzech wymiarów i wyrażony jest w skali od 0 do 100.

Ogólnie rzecz ujmując, AESI pokazuje, w jakim stopniu dana osoba skłonna jest do założenia własnego biznesu. W Polsce wskaźnik ten wynosi 29 i jest o wiele niższy niż średnia światowa (51) i europejska (45).

Warto jednak zaznaczyć, że w badaniu przeprowadzonym przez GfK w 2014 roku aż 68% polskich respondentów odpowiedziało, że według nich przedsiębiorczości można się nauczyć. Oznacza to, że coraz częściej bierzemy biznes we własne ręce. Istnieje więc szansa, że z roku na rok duch przedsiębiorczości będzie w nas rósł i już wkrótce nasz wskaźnik AESI dogoni międzynarodową średnią.