W kontekście funduszy unijnych, które napłyną do Polski w latach 2007-2013, należy podkreślić, iż zgodnie z projektem Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatki związane z leasingiem kwalifikują się do współfinansowania. Odnosi się to do leasingu finansowego, operacyjnego i leasingu zwrotnego (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej). Projekt wytycznych określa też sposoby refundacji kosztów związanych z umową leasingu - bezpośrednio na rzecz leasingobiorcy (beneficjenta) i za pośrednictwem leasingodawcy.

W przypadku pierwszej formy pomocy refundację poniesionych kosztów otrzymuje leasingobiorca środków z UE. Kosztem kwalifikowanym do współfinansowania jest część raty leasingowej będąca spłatą kapitału leasingowanego przedmiotu. Refundacja najczęściej wypłacana jest w transzach, zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu. Za okres kwalifikowalności wydatków można uznać jedynie okres realizacji projektu, do momentu ostatecznego jego rozliczenia, nie później niż przed końcową datą rozliczenia pomocy wspólnotowej dla danego programu.

W przypadku refundacji za pośrednictwem leasingodawcy finansujący zakup danego przedmiotu leasingu, otrzymując środki z refundacji, ma obowiązek dokonać zaliczenia całej kwoty otrzymanej pomocy na poczet zobowiązań beneficjenta wynikających z zawartej umowy leasingu. Taka opcja zapewnia sprawne i szybkie przekazanie i rozliczenie środków na korzyść beneficjenta, ponieważ podstawą refundacji jest jedna faktura zakupu, a nie poszczególne dokumenty potwierdzające spłatę rat leasingowych. Dodatkowo jest to najtańszy sposób refundacji środków. Ponadto umowy leasingu powinny przewidywać możliwość zakupu lub gwarantować minimalny okres odpowiadający ekonomicznemu okresowi użytkowania aktywu będącego przedmiotem leasingu, a maksymalna kwota kwalifikowana do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów.

Bez względu na rodzaj leasingu i sposób refundacji za wydatki kwalifikowane nie można jednak uznać kosztów związanych z umową leasingu, np.: podatku, marży finansującego, odsetek od refinansowania kosztów etc.

Ponadto należy pamiętać, że rozpoczęciem realizacji projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej jest moment podpisania umowy leasingowej.

MARIA AWA

ekspert Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, specjalista ds. funduszy unijnych w Europejskim Funduszu Leasingowym