Czy europejska spółka cywilna będzie mogła prowadzić działalność we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności tworzenia oddziałów lub spółek zależnych?
Zgodnie z opracowanym przez Komisję Europejską projektem rozporządzenia, europejska spółka prywatna (ESP) ma być alternatywną formą - wobec występujących w UE spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - prowadzenia działalności przez małych i średnich przedsiębiorców. Europejska spółka prywatna ma działać na takich samych zasadach we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ułatwiając przedsiębiorcom działalność transgraniczną. Tworzenie i działalność ESP będzie regulowana przepisami wspólnotowymi, umową spółki, prawo krajowe będzie mieć zastosowanie tylko w sprawach zastrzeżonych przez przepisy wspólnotowe.
Spółka będzie mogła prowadzić działalność we wszystkich krajach UE bez konieczności tworzenia oddziałów lub spółek zależnych. Każda osoba fizyczna lub prawna będzie mogła utworzyć ESP, przy czym ESP będzie mogła powstać także w oparciu o istniejące spółki - w wyniku ich przekształcenia, połączenia lub podziału.
Jako spółka kapitałowa ESP będzie posiadać osobowość prawną nabywaną z momentem wpisu do rejestru. Siedziba ESP będzie mogła być w innym miejscu aniżeli jej główne biura. Nie będzie także przeszkód w przenoszeniu siedziby ESP pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi.
Minimalny kapitał ESP przewiduje się na poziomie 1 euro. Udziały w kapitale zakładowym ESP mają być równe i niepodzielne, bez możliwości ich oferowania w obrocie publicznym. Struktura władz spółki będzie określona przez wspólników w umowie spółki. Umowa spółki będzie także regulować poszczególne uprawnienia przyznane organom spółki, a także prawa i obowiązki przyznane wspólnikom lub przypisane udziałom. Do zbycia udziałów konieczne będzie zawarcie umowy pisemnej oraz zawiadomienie spółki, zaś aby zbycie miało skutek wobec osób trzecich - ujawnienie na liście wspólników.
Projekt przewiduje ochronę praw mniejszościowych wspólników, którzy nie będą mogli być przymusowo wyciśnięci ze spółki i będą uprawnieni - w przypadku posiadania co najmniej 5 proc. głosów - do żądania zgłaszania projektów uchwał pod głosowanie wspólników, a także do powołania przez sąd niezależnego eksperta celem zbadania spraw spółki.
W celu ochrony wierzycieli spółki wszelkie wypłaty na rzecz wspólników będą mogły być dokonywane tylko w przypadku, gdy majątek spółki wystarczy na pokrycie jej zobowiązań. Obniżenie kapitału spółki będzie możliwe po uprzednim zawiadomieniu i ewentualnym zabezpieczeniu wierzycieli. Wszelkie przekształcenia, połączenia, podział, a także likwidacja oraz upadłość ESP będą podlegać przepisom prawa danego kraju członkowskiego.