Mimo kryzysu finansowego procedura przyznawania preferencyjnych kredytów studenckich pozostaje bez zmian. Banki nie ograniczyły kwot na te produkty.
Studenci mogą spać spokojnie - banki twierdzą, że nie zmieniło się ich nastawienie, jeśli chodzi o udzielanie kredytów studenckich.
- Trudno ocenić, jaki wpływ na ich udzielanie może mieć kryzys finansowy. Ewentualna zmiana zasad wymagałaby zmiany aktów prawnych - ustawy z 15 lipca 1998 r. o kredytach i pożyczkach studenckich i rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 października 2006 r. - tłumaczy Maciej Kazimierski, specjalista z PKO BP.
Należy podkreślić jednak, że na chwilę obecną nie wprowadzono zmian w tym zakresie.

Próg dochodów

Z kredytu studenckiego mogą więc skorzystać wszyscy studenci i doktoranci bez względu na tryb studiów, pod warunkiem że rozpoczną pierwsze studia przed ukończeniem 25 roku życia. O możliwości ubiegania się o kredyt decyduje jednak dochód na osobę w rodzinie, wyliczany na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskodawcę. W poprzednim roku akademickim maksymalny próg wyniósł 2,2 tys. zł.
- Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu ogłoszony będzie w grudniu, decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - podkreśla Szymon Wałach, dyrektor Biura Kredytów Konsumenckich i Kart Kredytowych w Departamencie Produktów Kredytowych Pekao.
Dodaje, że pierwszeństwo w ubieganiu się o kredyt mają studenci, słuchacze i doktoranci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Pewnym problemem jest jednak zabezpieczenie kredytu. Z kredytu pragną bowiem skorzystać ci, którzy nie radzą sobie z obciążeniami finansowymi, związanymi ze studiowaniem (często w obcym mieście). Banki natomiast wymagają mocnego zabezpieczenia w postaci żyrantów (najczęściej rodzice studenta) bądź poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (kredytobiorcy pochodzący z obszarów wiejskich).
W roku akademickim 2007/2008 aż 2153 studentów nie mogło skorzystać z kredytu, gdyż nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia - podaje MNiSW. Można się spodziewać, że w tym roku banki będą szczególnie ostrożne i wymagające.

Niskie oprocentowanie

Jak sama nazwa wskazuje, warto jednak zawalczyć o preferencyjny kredyt studencki. Oprocentowanie wynosi bowiem połowę stopy redyskontowej NBP i jest jednakowe we wszystkich bankach (w tym roku kredytów udzielają: PKO BP, Pekao, BGŻ, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski).
Kredyt jest udzielany na okres studiów, jednak nie dłużej niż na sześć lat - studenci lub cztery lata - doktoranci. Wypłacany jest co miesiąc (10 razy w roku), a wysokość otrzymanej raty to 400 lub 600 zł.

Korzystne umorzenia

Spłata rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Na wniosek studenta możliwe jest również umorzenie części zobowiązania.
- Kredyt jest umarzany około 20 proc. kredytobiorców, którzy ukończyli studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni - mówi Bartosz Loba, rzecznik prasowy MNiSW. Dodaje, że w szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań.
Do 31 grudnia 2007 r. z umorzeń skorzystało ponad 11,5 tysiąca kredytobiorców.
W tym roku akademickim umowy zostaną podpisane do 31 marca 2009 roku, a pieniądze wypłacone z wyrównaniem od października.
2,2 tys. zł wynosił w poprzednim roku akademickim próg dochodu uprawniający do kredytu studenckiego
JAK DOSTAĆ KREDYT STUDENCKI
• do 15 listopada 2008 r. należy:
- złożyć wniosek o udzielenie kredytu
- dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta (dochody uzyskane w ostatnim roku podatkowym, potwierdzone np. przez urząd skarbowy)
- zaświadczenia ze szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem doktorantem i uzyskał wpis na kolejny semestr
- złożyć dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu - zabezpieczeniem są z reguły żyranci, a wymagane dokumenty to zaświadczenie o ich zarobkach oraz ich sytuacja kredytowa
• ocena zabezpieczenia spłaty kredytu przez bank nastąpi do 15 lutego 2009 r.
n w przypadku negatywnej oceny student może złożyć dokumenty w innym banku do 28 lutego 2009 r.
• podpisanie umowy nastąpi do 31 marca 2009 r.