Projekt nowelizacji ustawy budżetowej, przyjęty przez rząd 1 grudnia br. został skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Do parlamentu trafiła także nowela tzw. ustawy okołobudżetowej.

"W nowelizacji budżetu wydatki zostały obniżone o 6,6 mld zł, niemniej jednak w grudniu mogą powstać dalsze naturalne oszczędności w wydatkach, a zatem przewidziano możliwość ich przeznaczenia na zadania w zakresie rezerw strategicznych w związku ze sprzyjającą sytuacją rynkową do odbudowy tych rezerw" - czytamy w projekcie.

Dochody ogółem mają wynieść 286,7 mld zł.

W projekcie zapisano, że dochody podatkowe wyniosłą łącznie 257,59 mld zł, z tego z podatków pośrednich - 185,5 mld zł (w tym: 121,3 mld zł z podatku od towarów i usług, 62,95 mld zł z podatku akcyzowego i 1,25 mld zł z podatku od gier). Podatek dochodowy od osób prawnych ma przynieść budżetowi 25,61 mld zł, od osób fizycznych - 45,03 mld zł, zaś podatek od wydobycia niektórych kopalin - 1,45 mld zł.

Wśród dochodów niepodatkowych wymieniono m.in. dywidendy i wpłaty z zysku w wysokości 6,16 mld zł oraz cło w wysokości 2,79 mld zł.

Przychody z tegorocznej prywatyzacji zapisano na poziomie 106,65 mln zł.

Uwzględniając etap realizacji budżetu, w ustawie zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przewidziano szczególny, odrębny tryb co do utworzenia i rozdysponowania rezerwy celowej z wydatków zablokowanych, jak również odrębny tryb zmiany planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych, w przypadku zwiększenia przychodów Agencji z tytułu dotacji celowej z tej rezerwy, podano także.

"Przedmiotowa ustawa związana jest z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2015. W związku z powyższym obie ustawy powinny wejść w życie jednocześnie. Nastąpi to z dniem ich ogłoszenia" - czytamy również.

W projekcie podano, że zaproponowane zmiany wpłyną na ograniczenie maksymalnego poziomu wydatków budżetu państwa, natomiast nie będą miały wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

"Ograniczenie maksymalnego poziomu wydatków budżetu państwa z tytułu zmniejszenia w 2015 r. środków na finansowanie potrzeb obronnych wynosi 209,5 mln zł, z tego w części 29 – Obrona narodowa 209 mln zł oraz w dziale 752 – Obrona narodowa w części 20 – Gospodarka, cz. 26 – Łączność i części 85 – Budżety wojewodów łącznie 0,5 mln zł. W części 29 nastąpiło głównie ograniczenie wydatków w zakresie wydatków na świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego oraz wydatków inwestycyjnych i dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. W części 20 – Gospodarka, w cz. 26 – Łączność i części 85 – Budżety wojewodów ograniczone zostały wydatki przeznaczone na zadania wynikające z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych" - podano w projekcie.