GP radzi
Jakie wymogi powinna spełniać firma, która zamierza ubiegać się o kredyt w banku?
• Zdolność kredytowa – należy udokumentować uzyskiwane dochody (m.in. w postaci bilansu lub sprawozdań finansowych, często również za poprzednie lata). Banki sprawdzają również wypłacalność przedsiębiorców – m.in. czy nie figurują w rejestrze dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na kredyt nie ma co liczyć firma, co do której wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości. • Legalność działalności – przedsiębiorca musi spełniać wszystkie wymogi prawne właściwe dla danego rodzaju działalności (m.in. posiadać wpis w KRS czy gminnej ewidencji działalności gospodarczej, prawidłową reprezentację, zezwolenie lub koncesję). • Zabezpieczenia i ubezpieczenia – ubezpieczenia kredytu są zwykle stosowane w przypadku firm o słabej kondycji finansowej. Częściej wymagane są zabezpieczenia w postaci m.in. wpisu hipoteki (o ile firma jest właścicielem nieruchomości), zastawu na przedsiębiorstwie, przedłożenia dokumentacji projektowej (w przypadku kredytów inwestycyjnych). • Staż rynkowy – większą szansę na kredyt mają firmy dłużej działające na rynku niż biznesowi debiutanci.

Ewa Usowicz