Rozmawiamy z BOGUSŁAWĄ SKOMSKĄ, zastępcą dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji BGK - Do roku 2013 Fundusz Kredytu Technologicznego, przeznaczony dla małych i średnich firm na wdrażanie innowacyjnych technologii, ma być zasilony kwotą 1,3 mld zł.
Od 1 stycznia 2009 r. Fundusz Kredytu Technologicznego będzie działał na zmienionych zasadach. Czy dzięki temu przedsiębiorcom będzie łatwiej zdobyć środki na wdrożenie w swoich firmach innowacyjnych technologii?
- Zdecydowanie zwiększa się pula środków przeznaczonych na wsparcie inwestycji technologicznych w ramach Funduszu Kredytu Technologicznego. Dotychczas ze środków Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego udzielał kredytu technologicznego z możliwością częściowego umorzenia. Nowa ustawa z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 wprowadzają system polegający na udzielaniu kredytu technologicznego przez banki komercyjne z ich własnych środków i wypłacaniu przez BGK ze środków Funduszu tzw. premii technologicznej w formie spłaty części kapitału kredytu.
CO TO JEST FUNDUSZ KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO I JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ
Fundusz Kredytu Technologicznego
Fundusz Kredytu Technologicznego jest państwowym funduszem celowym (ustawa z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - Dz.U. nr 116, poz. 730). Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki, zaś obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
Środki Funduszu są przeznaczone na wypłatę premii do kredytów technologicznych, udzielanych przez banki współpracujące z BGK.
Po drugie, wpisanie Kredytu technologicznego do PO IG pozwoli na zasilenie Funduszu znacznie większymi kwotami - do roku 2013 ma to być równowartość 409,8 mln euro, a więc ponad 1,3 mld zł, podczas gdy w latach 2005-2008 na rachunek FKT wpłynęło łącznie niespełna 172 mln zł. Tym samym z tego instrumentu wsparcia będzie mogło skorzystać znacznie więcej przedsiębiorców.
Nie zmieniły się kryteria oceny nowej technologii, uproszczeniu natomiast uległy procedury ubiegania się o wypłatę premii technologicznej.
W jaki sposób będzie można starać się o dofinansowanie?
- W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi uzyskać promesę lub warunkową umowę kredytu technologicznego w banku kredytującym. Następnie za pośrednictwem tego banku złożyć do BGK wniosek o przyznanie premii technologicznej. Bank Gospodarstwa Krajowego po stwierdzeniu zgodności wniosku z wymogami ustawy wystawi promesę premii technologicznej, która jest podstawą do zawarcia przez bank kredytujący umowy kredytu technologicznego z przedsiębiorcą. Kolejny krok to umowa o wypłatę premii technologicznej, którą przedsiębiorca zawrze z BGK. Sama wypłata premii technologicznej nastąpi po zrealizowaniu inwestycji technologicznej i rozpoczęciu sprzedaży towarów lub usług powstałych w wyniku tej inwestycji.
CO TO JEST FUNDUSZ KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO I JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ
Premia technologiczna
Kredyt technologiczny może być udzielony mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom przez te banki komercyjne, które mają podpisaną umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK będzie decydował o częściowej spłacie takiego kredytu, przyznając premię technologiczną. Wniosek o przyznanie premii technologicznej należy składać do BGK za pośrednictwem banku kredytującego.
Premia - nie uzależniona od wartości kredytu - nie będzie mogła przekroczyć 4 mln zł oraz limitów pomocy publicznej, określonych w przepisach dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Bank Gospodarstwa Krajowego będzie badał spełnianie warunków ustawowych dotyczących nowości technologii (stosowanie na świecie nie dłużej niż 5 lat) oraz sposobu jej wdrożenia do produkcji na podstawie opinii jednostki naukowej. Jeżeli wniosek będzie zgodny z warunkami i będą dostępne środki z Funduszu, BGK przyzna promesę premii technologicznej. Po przyznaniu przez BGK promesy będzie można przystąpić do realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.
Warunkiem wypłaty premii jest wykorzystanie całości kredytu, zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie sprzedaży towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji. Premia może być wypłacona w całości lub w ratach, w zależności od osiągniętego poziomu sprzedaży.
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku
Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej z przepisami ustawy na podstawie dokumentów stanowiących załącznik do wniosku o przyznanie premii technologicznej:
• opinii, sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukowo-badawczą stwierdzającą, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy,
• informacji, sporządzonych przez podmiot wystawiający opinię, dotyczących charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opisu produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej.
Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do wniosku:
• oświadczenie przedsiębiorcy o niefinansowaniu wkładu własnego ze środków publicznych,
• informacja o uzyskanej pomocy publicznej na finansowanie inwestycji,
• kopie dokumentów potwierdzających status przedsiębiorcy,
• oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należnych składek itp.,
• biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wykazem wydatków,
• zobowiązanie przedsiębiorcy do przekazywania BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK ustawą.
Więcej informacji na temat Funduszu Kredytu Technologicznego: www.bgk.com.pl
Premia może być wypłacona jednorazowo lub w ratach, w zależności od osiągniętego poziomu sprzedaży.
Premia technologiczna będzie mogła wynieść nawet 4 mln zł. Czy po takie pieniądze będzie mógł sięgnąć każdy przedsiębiorca?
- Formalnie rzecz biorąc, tak. Należy jednak pamiętać, że chociaż wysokość premii technologicznej nie jest już bezpośrednio związana z wysokością kredytu, to podstawą jej naliczenia są tzw. wydatki kwalifikowane, jakie przedsiębiorca poniesie na realizację inwestycji finansowanej kredytem technologicznym. Kolejnym ograniczeniem są przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej. Zgodnie z nimi przedsiębiorca, w zależności od miejsca realizacji inwestycji, może otrzymać wsparcie w wysokości od 50 do 70 proc. poniesionych kosztów. Wynika z tego, że maksymalną wysokość premii będą mogli uzyskać przedsiębiorcy realizujący relatywnie duże projekty.
Warto tu wspomnieć, że w poprzedniej edycji średnia wartość kredytu technologicznego wyniosła 2,7 mln zł, mimo że z tego instrumentu wsparcia korzystali także duzi przedsiębiorcy. Nowa ustawa ogranicza dostęp do środków FKT jedynie do sektora MŚP, co pozwala przypuszczać, że przeciętna wysokość premii technologicznej będzie daleko niższa niż jej dopuszczalny pułap.
Pieniądze na wsparcie innowacyjnych firm znalazły się w różnych programach operacyjnych. Z jakich programów operacyjnych najlepiej korzystać? Czy w takim razie kredyt technologiczny należy utożsamiać z pewnego rodzaju dotacją unijną?
- To, z jakiego programu powinien skorzystać przedsiębiorca, zależy przede wszystkim od tego, jaki projekt zamierza zrealizować. Programy operacyjne dość szczegółowo opisują cele, na jakie przeznaczone są środki w ramach poszczególnych priorytetów i działań. Zatem każdy przedsiębiorca musi sam zdecydować, z którego programu powinien skorzystać, by otrzymać dofinansowanie projektu.
Jeśli chodzi o kredyt technologiczny, a ściślej mówiąc premię technologiczną, to oczywiście jest to rodzaj dotacji unijnej o dość specyficznej formule.
Kredyt na inwestycje technologiczne był już udzielany w poprzednich latach. Czy przedsiębiorcy chętnie korzystali z tego rodzaju wsparcia?
- W latach 2005-2008 z kredytu technologicznego skorzystało ponad 60 przedsiębiorców. Jednakże zainteresowanie nim było znacząco większe. Do BGK wpłynęło blisko 400 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł. Ze względu na ograniczone środki FKT wielu przedsiębiorców nie mogło otrzymać kredytu.