Formalności, jakich dopełnia przedsiębiorca niezatrudniający pracowników w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej, zależą od tego, w jakiej formie ją prowadzi. Jednak zawsze odbywa się to z jego inicjatywy po zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności.

Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, składa zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, którą prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Nie jest to więc wyłącznie miejsce tzw. zameldowania na pobyt stały.

Gdy działalność chce zawiesić firma mająca formę spółki cywilnej, to taką informację do ewidencji działalności gospodarczej muszą złożyć wszyscy wspólnicy. Każdy składa ją osobno. Nawet jeśli tylko jeden jej nie złoży, to wówczas działalność nie zostanie zawieszona.

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu powinno zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, jego numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy oraz wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie działalności. Do zgłoszenia przedsiębiorca dołącza oświadczenie o tym, że nie zatrudnia pracowników. Natomiast nie musi dołączać oświadczenia o tym, że nie zatrudnia zleceniobiorców, wykonawców na podstawie umowy o dzieło i że nie posiada osób współpracujących przy prowadzeniu działalności.

Od zgłoszenia informacji przedsiębiorca nie uiszcza żadnych opłat.

Organ ewidencyjny nie podejmuje decyzji o tym, czy przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność gospodarczą, natomiast po zapoznaniu się ze zgłoszeniem informacji może odmówić dokonania wpisu i wówczas zawieszenie działalności nie nastąpi.

Decyzję o odmowie wpisu organ ewidencyjny wydaje wówczas, gdy zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy, albo zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a także wówczas, gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Natomiast przedsiębiorca, który jest spółką handlową, formalności związane z zawieszeniem dokonuje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Składa tam wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności wraz z oświadczeniem, że nie zatrudnia pracowników. Następnie do systemu informatycznego rejestru zostaje wprowadzona informacja o zawieszeniu tej działalności oraz data jej zawieszenia.

Dokonując zgłoszenia, przedsiębiorca będący spółką handlową powinien podać swoją firmę lub nazwę, oznaczyć formę prawną prowadzonej działalności, podać numer NIP, siedzibę, adres oraz numer w rejestrze przedsiębiorców.

Za wpis do KRS zgłoszenia o zawieszeniu przedsiębiorca nie uiszcza opłat, a treści wpisu nie musi ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ten sposób unika dodatkowych opłat związanych z zamieszczeniem ogłoszenia.

Informacje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej zostają zamieszczone w dziale 6 rejestru przedsiębiorców.

Jutro: jak firma może powrócić na rynek po zawieszeniu działalności.