Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dostało nową taryfę cenową w kwietniu 2008 r., a już w sierpniu 2008 r. wystąpiło o podwyżkę cen. Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku był wzrost cen ropy i produktów ropopochodnych, od których zależą liczone w dolarach ceny gazu importowanego, stanowiącego większość gazu zużywanego w Polsce. Przy dużym wzroście cen ropy umocnienie złotego może co najwyżej częściowo amortyzować wzrost cen. Ze względu na charakter kontraktów importowych gazu zawartych przez PGNiG wzrost czy spadek cen gazu nie przekładają się jednak automatycznie, z dnia na dzień, na koszty PGNiG. Do podwyżek czy obniżek dochodzi z opóźnieniem.

- W tej chwili cena gazu ziemnego w Polsce wykazuje jeszcze tendencję wzrostową, bo ta jest liczona dla naszego kraju jako średnia z trzech miesięcy, ale opóźnionych o sześć miesięcy, czyli w praktyce w IV kwartale 2008 r. PGNiG płaci według cen z I kwartału 2008 r. Teraz PGNiG płaci rekordowo wysoko, bo ceny gazu zależą od cen ropy, a na przełomie I i II kwartału 2008 r. te ceny były wysokie. Jednak od II kwartału 2008 r. cena ropy zaczęła spadać i począwszy od przyszłego roku PGNiG powinien płacić za gaz coraz mniej - mówi Włodzimierz Giller, analityk DMBH.

Jak to się konkretnie przełoży na ceny gazu dla odbiorców, zależy jednak od decyzji Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który zatwierdza ceny gazu. Logika kontraktów PGNiG wskazuje, że wkrótce, chociaż z opóźnieniem, URE powinien zatwierdzić podwyżkę cen gazu w związku z wnioskiem złożonym przez firmę w sierpniu tego roku. Regulator nie chce jednak nawet powiedzieć, kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie wniosku PGNiG.

- Postępowanie w sprawie taryfy PGNiG trwa i w tej chwili analizujemy odpowiedź PGNiG na naszą prośbę o uzupełnienie wniosku taryfowego. Chcemy, żeby postępowanie zakończyło się jak najszybciej - mówi Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Wydaje się jednak, że mimo wszystko podwyżka cen gazu jest nieuchronna. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpi w miarę szybko, jeszcze w październiku, bo zdaniem specjalistów jest coraz więcej twardych danych pozwalających zwlekającemu URE teraz decyzję podjąć.

- W zakresie rozliczeń cen importowych w dolarach poprzednie trzy kwartały generują ceny na następny kwartał, a więc sytuacja na IV kwartał 2008 r. w tym zakresie jest jasna. Zostaje kwestia prognozy kursu USD/PLN, bo z powodu kryzysu bankowego sytuacja na rynkach finansowych jest trudna - mówi osoba prosząca o zachowanie anonimowości. Dodaje, że zgoda co do prognoz kursów walut między URE i PGNiG jest ważna, bo kurs determinuje koszty PGNiG liczone w złotych, a z kolei te koszty determinują to, co może być w taryfach cenowych zatwierdzanych przez regulatora.

Na temat wysokości podwyżki trudno cokolwiek pewnego powiedzieć. PGNiG składając w sierpniu wniosek podwyżkę, chciało, żeby weszła w życie od października 2008 r. Firma informowała wówczas, że jeśli jej wniosek zostanie przyjęty bez zmian, to dla odbiorców indywidualnych będzie to oznaczało wzrost opłat od 9,73 proc. do 14,45 proc.

NALEŻNOŚĆ NA FAKTURZE

Za co płaci odbiorca gazu

Należność za dostarczone paliwo gazowe podana na fakturze składa się z sumy czterech elementów, wynikających z taryfy zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

1 Opłata abonamentowa - należy do opłat stałych, pobieranych za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od ilości zużytego gazu, związana jest ze świadczeniem usług w zakresie handlowej obsługi klienta (opłata abonamentowa = stawka tej opłaty dla danej grupy taryfowej x ilość miesięcy)

2 Opłata sieciowa stała - wynikająca z kosztów eksploatacji, monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów, pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy niezależnie od ilości pobranego gazu (opłata stała za usługę dystrybucyjną = stawka tej opłaty dla danej grupy taryfowej x ilość miesięcy)

3 Opłata za gaz - opłata za ilość m3 gazu (wg wskazania gazomierza), zużytych od poprzedniego odczytu, jej wysokość ustalona jest odrębnie dla każdej grupy taryfowej, zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (opłata za gaz = ilość zużytego gazu x cena 1 m3 gazu)

4 Opłata sieciowa zmienna - opłata za dostarczenie gazu ziemnego do klientów w wymaganych ilościach i o właściwych parametrach jakościowych (opłata dystrybucyjna zmienna = ilość zużytego gazu x stawka tej opłaty dla danej grupy taryfowej)

Grupa taryfowa

Ceny i stawki opłat zawarte są w Taryfie dla Paliw Gazowych, która zatwierdzana jest przez prezesa URE. Poszczególnych klientów kwalifikuje się do odpowiednich grup taryfowych w zależności od rodzaju pobieranego paliwa gazowego, miejsca przyłączenia do sieci gazowej, rocznej ilości pobieranego gazu, mocy umownej.