Z wnioskiem o zawieszenie działalności gospodarczej może wystąpić przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną i prowadzi jednoosobową firmę albo działa razem z innymi przedsiębiorcami w formie spółki cywilnej. W spółce cywilnej działalność muszą zawiesić wszyscy wspólnicy.

Z wnioskiem o zawieszenie może też wystąpić przedsiębiorca będący osobą prawną, który działa w formie spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej) lub jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, czyli np.: osobową spółką handlową - jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Bez pracowników

Aby zawiesić firmę, nie wolno zatrudniać w niej pracowników. Chodzi o osoby zatrudnione na postawie umowy o pracę, ponieważ zatrudnianie zleceniobiorców i wykonawców na podstawie umowy o dzieło oraz członków rodziny w charakterze osoby lub osób współpracujących nie stanowi przeszkody.

Decyduje przedsiębiorca

Przedsiębiorca sam decyduje o okresie zawieszenia działalności. Może to zrobić kilkakrotnie, gdyż przepisy nie wprowadzają ograniczeń liczby zawieszeń dokonywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego tę samą firmę.

Nawet jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się zawiesić działalność na okres krótszy niż 24 miesiące, to potem może wystąpić ponownie z wnioskiem na następny okres. Łączny czas zawieszenia działalności przez kolejno następujące po sobie okresy nie może przekroczyć 24 miesięcy. Po odwieszeniu działalności przedsiębiorca ma prawo po pewnym czasie znów zawiesić firmę na okres od miesiąca do dwóch lat. Okres dopuszczalnego zawieszenia działalności liczy się wówczas od nowa.

Aby zawiesić prowadzenie działalności, przedsiębiorca nie musi uzasadniać przyczyn swojego postępowania. O formalnościach, jakich należy dopełnić, aby zawiesić prowadzenie działalności, napiszemy jutro.