Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniach 1-10 września br. będzie przyjmowało wnioski w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych. Nabór ten jest adresowany do podmiotów chcących pełnić rolę operatora grantów w jednym z czterech obszarów tematycznych: przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej, integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, kształcenie ustawiczne osób dorosłych oraz usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Rola operatora jest trudna, ale biorąc pod uwagę, jak ciekawego zagadnienia dotyczy konkurs, z pewnością warto w nim uczestniczyć. Dofinansowanie będzie udzielane na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązanie problemów w ww. obszarach tematycznych. W wyniku konkursu zostanie wyłoniony 1 lub maksymalnie 2 operatorów dla każdego obszaru tematycznego, którzy będą odpowiedzialni za organizowanie konkursów i udzielanie grantów w wysokości do 100 tys. zł. Konkurs o którym mowa ma zostać rozstrzygnięty w ciągu 6 miesięcy od dnia jego zakończenia, zatem pierwszych konkursów dla grantobiorców należy spodziewać się na przełomie II i III kwartału 2016 r.

Tymczasem warto sprecyzować, jakie kryteria należy spełnić, aby wystartować w konkursie na operatora grantów w pierwszych dniach września.

Pięć najważniejszych cech poddawanych ocenie przy wyborze operatora wskazała Małgorzata Nejfeld, dyrektor zarządzająca Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

1. Koncentracja na jednym, wybranym celu tematycznym – w konkursie przewidziano cztery typy projektów; projektodawcy muszą zdecydować się na jeden z nich i zaproponować strategię udzielania grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu w zakresie wybranego tematu. Kandydat na operatora musi zapewnić, że koncentrując się na wybranym zagadnieniu, najlepiej zdiagnozuje problemy i potrzeby grupy docelowej, zaproponuje adekwatne rozwiązania, zapewni w tym obszarze wsparcie merytoryczne dla grantobiorców i w konsekwencji przyczyni się do rozwiązania określonego problemu społecznego.

2. Wykazanie i potwierdzenie posiadanego doświadczenia w działalności w obszarze merytorycznym projektu oraz posiadanego potencjału – operator musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem i potencjałem, który w największym stopniu gwarantuje skuteczne wprowadzenie w życie zaproponowanej strategii. Wymagane jest, aby wnioskodawcy byli w stanie stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi i upowszechnianiu innowacji społecznych. Wnioskodawcy muszą dołączyć co najmniej 2 referencje środowiskowe o charakterze celowym, tj. wystawione w związku ze złożeniem wniosku o dotację. Potencjał wnioskodawcy stanowi również jedno z kryteriów na etapie oceny strategicznej - żeby zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji, należy udowodnić, że do każdego zaplanowanego działania, w szczególności związanego z udzielaniem wsparcia grantobiorcom, jesteśmy przygotowani kadrowo, technicznie i organizacyjnie.

3. Strategia realizacji projektu grantowego – projektodawca musi odpowiednio opisać koncepcję dotarcia do innowatorów, określić kryteria ich wyboru oraz metody wsparcia. Już na etapie wnioskowania strategia udzielania grantów musi zostać precyzyjnie przedstawiona. Istotne jest również zapewnienie możliwości wsparcia tych grantobiorców, którzy najbardziej efektywnie przyczynią się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów i zaspokojenia potrzeb w wybranym obszarze tematycznym. Najlepiej osiągnąć ten cel poprzez dobrze opracowane kryteria wyboru.

4. Dobrze opracowane i zaplanowane metody wspierania grantobiorców przez beneficjenta – wnioskodawca musi zapewnić, że wsparcie będzie skuteczne i adekwatne do zdiagnozowanych problemów. Ważnym elementem decydującym o sukcesie projektu jest zapewnienie innowatorom społecznym uczestniczącym w projekcie różnorodnego i kompleksowego wsparcia. Metody i środki muszą być precyzyjnie opisane we wniosku.

5. Spójność zapisów wniosku oraz przemyślana koncepcja – jest to zasada uniwersalna dla każdej dokumentacji aplikacyjnej. Aby projekt mógł zostać oceniony pozytywnie, zapisy we wniosku muszą całkowicie wyczerpywać temat i nie pozostawiać oceniającym żadnych wątpliwości. Szczególnie, jeśli konkurs dotyczy operatora, który będzie odpowiedzialny za rozdysponowanie środków. We wniosku muszą znaleźć się wszystkie informacje, o których mowa w kryteriach wyboru projektów dla konkursu. Opis musi wskazywać, że nasza koncepcja jest przemyślana, wykonalna i zapewnia efektywne wykorzystanie środków. W trakcie przygotowywania wniosku projektodawca musi mieć pod ręką instrukcję wypełniania formularza oraz kryteria wyboru.

Małgorzata Nejfeld – dyrektor zarządzająca w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania, przygotowywaniu projektów inwestycyjnych oraz zarządzaniu projektami.