Znane są już wyniki kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych największych przetargów publicznych przeprowadzonych w II półroczu 2007 r. W 75 proc. postępowań wykryto naruszenia przepisów o udzielaniu zamówień publicznych. W pięciu przypadkach, czyli w ok. czterech proc. skontrolowanych postępowań, zalecono unieważnienie przetargu. Wykryte wady dotyczyły najczęściej wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających ich spełnienie oraz czynności oceny ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu. W 32 postępowaniach (ok. 25 proc.) nie doszło do naruszeń procedury.

Przy największych zamówieniach z reguły zamawiający stosowali przetarg nieograniczony (55 proc.). Zmniejszyła się wyraźnie liczba postępowań w trybie z wolnej ręki, z 44 proc. w poprzednim półroczu do 24 proc. w badanym okresie. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych spadek ten był jeszcze wyraźniejszy, bo w I półroczu 2007 r. było to 59 proc., natomiast w II półroczu 2007 r. nie odnotowano ani jednego takiego postępowania.

Wartość ofert uznanych za najkorzystniejsze znacznie przewyższała nie tylko wartość szacunkową zamówień, ale też środki, jakie zamawiający chcieli przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena wykonania robót budowlanych rosła więc znacznie szybciej niż możliwość uwzględniania jej przez zamawiających.

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl