NOWE PRAWO Zamawiający bez pośrednictwa prezesa UZP publikuje ogłoszenia o zamówieniach publicznych w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych.

Od początku tego tygodnia ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych są publikowane tylko w internetowym Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). W postępowaniach o wartości od 14 tys. euro do tzw. progów unijnych zamawiający, aby zamieścić ogłoszenie, musi samodzielnie wypełnić interaktywny formularz za pośrednictwem portalu internetowego UZP (www.portal.uzp.gov.pl). Formularze nadesłane pocztą lub faksem będą akceptowane wyłącznie pod warunkiem wysłania ich przed 11 czerwca 2007 r.

Dotychczasowy obowiązek zamieszczania na portalu ogłoszeń podprogowych o wszczęciu postępowania został zniesiony. Zamawiający musi jednak na dotychczasowych zasadach publikować ogłoszenia o zawarciu umowy (dotyczy to postępowań wszczętych przed 11 czerwca 2007 r.).

Wszystkie informacje o planowanym przetargu będą dostępne na portalu uzp zaraz po wypełnieniu odpowiedniego formularza przez zamawiającego. Należy pamiętać, że właśnie od tego momentu należy liczyć terminy składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po opublikowaniu ogłoszenia zamawiający nie będzie mógł niczego zmienić ani usunąć ogłoszenia ze strony portalu. W razie pomyłek można wystąpić do prezesa uzp z wnioskiem o sprostowanie ogłoszenia, z wyjątkiem błędów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Wniosek o sprostowanie ogłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do prezesa UZP, wskazując datę zamieszczenia ogłoszenia i jego numer.

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl

Podstawa prawna

■ Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

■ Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 102, poz. 693).