zmiana prawa Wpis od odwołania wnoszonego do prezesa UZP będzie wynosił od 20 do 40 tys. zł.

Projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania został skierowany do Komitetu Rady Ministrów. Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasowe przepisy wykonawcze z 19 maja 2006 r. (Dz.U. 89, poz. 608).

Ma ono wejść w życie 12 października 2007 r., czyli dokładnie wtedy, kiedy zaczną obowiązywać przepisy o utworzeniu Krajowej Izby Odwoławczej (zawodowego arbitrażu). Niewiele zmieni się w porównaniu ze stanem obecnym. Tylko wartości graniczne decydujące o wysokości wpisu ulegną zmianie.

W odniesieniu do dostaw i usług projekt przewiduje wpis o jednakowej wysokości 20 tys. zł. Wyższe wpisy będą przy odwołaniach dotyczących robót budowlanych. 40 tys. zł będzie trzeba zapłacić za odwołanie przy zamówieniu o wartości równej lub większej od 5 278 tys. euro. Natomiast gdy wartość robót będzie mniejsza od 5 278 tys. euro, ale jednocześnie wyższa lub równa 137 tys. euro lub 211 tys. euro (w zależności od kategorii zamawiającego), wpis będzie niższy i będzie wynosił 20 tys. zł.

Wysokość wpisu określono na podstawie wyliczenia kosztów postępowania odwoławczego ponoszonych przez Urząd Zamówień Publicznych. Ocenia się, że maksymalne koszty postępowania przed Krajową Izba Odwoławczą będą wynosić ok. 10 tys. zł. Kwota ta obejmuje m.in. wynagrodzenie zawodowych arbitrów, wynagrodzenie biegłego oraz wydatki UZP na czynności biurowo-techniczne.

W projekcie bez zmian pozostawiono sposób rozliczania kosztów postępowania oraz maksymalne wynagrodzenie pełnomocnika (3,6 tys. zł).

20 tys. zł będzie wynosił wpis od odwołania przy dostawach i usługach

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl