ZMIANA PRAWA Odwołania wnoszone przez wykonawców zamówień publicznych będą rozstrzygane przez zawodowych arbitrów z Krajowej Izby Odwoławczej.

Dziś w UZP odbędzie się spotkanie uzgodnieniowe na temat projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na członków KIO.

Eksperci liczą, że profesjonalny arbitraż w zamówieniach publicznych radykalnie poprawi poziom orzecznictwa. Dużo jednak będzie zależało od zasad rekrutacji nowych arbitrów.

Zawodowych arbitrów będzie powoływał premier z osób, które spełnią wymagania ustawowe i najlepiej zaliczą postępowanie kwalifikacyjne. Członkami KIO mogą zostać tyko prawnicy. W skład KIO może wejść maksymalnie 100 członków, jednak na początek rząd przewiduje, że wystarczy zatrudnienie ok. 25.

Postępowanie kwalifikacyjne ma prowadzić komisja utworzona przez premiera, złożona z osób, które posiadają wiedzę i doświadczenie na temat zamówień i dają rękojmię prawidłowego i bezstronnego przebiegu postępowania.

Po przesłaniu zgłoszenia kandydat na członka KIO przystąpi do konkursu. Jego pierwszym etapem będzie egzamin pisemny złożony z testu oraz pracy pisemnej. Test ma składać się z 50 pytań ze znajomości przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Za nieprawidłowe odpowiedzi kandydat będzie dostawał jeden punkt ujemny. To ewenement w porównaniu z innymi postępowaniami kwalifikacyjnymi, w których nie ma punktów ujemnych. Za dobrą odpowiedź kandydat dostanie dwa punkty, za brak odpowiedzi zero punktów. Po teście kandydaci przystąpią do pracy pisemnej, której celem będzie sprawdzenie praktycznej znajomości przepisów.

Osoby, które uzyskają nie mniej niż 50 punktów z testu i nie mniej niż 50 z pracy pisemnej, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Już dziś jest ona najbardziej krytykowanym elementem naboru. Eksperci wskazują, że podobnie jak kiedyś na egzaminach na aplikacje prawnicze trudno będzie o obiektywne kryteria oceny ustnych wypowiedzi.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że osobom niezadowolonym z rozstrzygnięcia egzaminu pisemnego lub ustnego będzie przysługiwało odwołanie do prezesa Rady Ministrów.

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl