Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził od stycznia do kwietnia 2007 r. 186 kontroli, w tym 86 kontroli uprzednich, 20 kontroli następczych i 80 kontroli doraźnych.

W ramach kontroli uprzednich w ponad 75 proc. postępowań dopatrzono się naruszeń prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.; dalej p.z.p.), tylko w 25 proc. nie stwierdzono żadnych uchybień. Unieważnienie postępowania zalecono w pięciu przypadkach (5,9 proc.), natomiast najwięcej było uchybień o charakterze formalnym (ponad 66 proc.).

W przypadku kontroli następczych wyniki były gorsze, gdyż wszystkie badane postępowania były dotknięte wadami. W 55 proc. postępowań stwierdzono naruszenia przepisów, a w 45 proc. zawiadomiono rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

SŁOWNIK

Kontrola uprzednia - jest prowadzona przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia.

Kontrola następcza - dokonywana jest już po udzieleniu zamówienia.

Kontrole doraźne - dotyczą wyboru najmniej konkurencyjnych trybów przetargowych, tj. negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki, a także umów zawieranych na czas dłuższy niż cztery lata.

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl