Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłosił przetarg nieograniczony na wykonywanie wywozu nieczystości z zarządzanych posesji. W toku postępowania zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), skreślając zapis o tym, że ten sam wykonawca może być wskazany w różnych ofertach jako podwykonawca. Na tę czynność protest wniosło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Czyścioch bis, zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 38 ust. 5 prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 – dalej p.z.p.). Przepis ten stanowi, że modyfikacja siwz nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. W ocenie wykonawcy dokonana zmiana siwz dotyczyła warunków udziału w postępowaniu, a przez to była niedopuszczalna. Zamawiający oddalił protest, twierdząc, że modyfikacja siwz dotyczyła opisu sposobu przygotowania oferty, a nie warunków udziału w postępowaniu. Firma nie zgodziła się z decyzją i wniosła odwołanie. Już po jego wniesieniu zamawiający unieważnił postępowanie z powodu wykrycia wad uniemożliwiających zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt. 7 p.z.p.). ZBM doszedł do wniosku, że modyfikacja siwz była niezgodna z art. 38 ust. 5 p.z.p. Zamawiający przyznał, że szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa od kwot określonych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr 87, poz. 604 z późn. zm.)wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Zespół Arbitrów stwierdził, że zamawiający początkowo oświadczył w siwz, że wartość szacunkowa zamówienia mieści się w przedziale od 60 tys. euro do tzw. progów unijnych. Następnie po wniesieniu odwołania przez wykonawcę zamawiający zmienił zdanie i wskazał, że wartość zamówienia przekracza progi unijne. Zespół Arbitrów nie może orzekać co do zarzutów niezawartych w proteście wykonawcy. Jednak kwestia podania nieprawidłowej wartości szacunkowej zamówienia stanowi naruszenie na tyle poważne, że arbitrzy wzięli ją pod uwagę z urzędu i orzekli o unieważnieniu postępowania (art. 191 ust. 3 p.z.p.). Według arbitrów zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 p.z.p.). Nieprawidłowe określenie wartości szacunkowej zamówienia spowodowało niepewność co do reguł rządzących postępowaniem i w konsekwencji pozbawiło wykonawców ich uprawnień odnoszących się do postępowań przekraczających kwoty określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Sygn. UZP/ZO/0-282/07

JAKIE ZNACZENIE MA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia ma wpływ na sytuację prawną wykonawców w zakresie: • informacji w siwz (art. 36 ust.3 p.z.p.), • terminów związania ofertą (art. 85 p.z.p.), • terminów wnoszenia protestów (art. 180 ust. 3 p.z.p.), • kwestii ostateczności rozstrzygnięcia protestu (art. 182 ust. 2 p.z.p.), • wysokości wpisu od odwołania (art. 193 pkt 3 p.z.p.).