Firma Thorn Ligting Polska z siedzibą we Wrocławiu domagała się od gminy Ujazd unieważnienia postępowania dotyczącego remontu oświetlenia ulic. We wniesionym proteście zarzuciła zamawiającemu, że warunki postawione wykonawcom zostały opisane niezgodnie z prawem. W szczególności naruszyły one zasadę uczciwej konkurencji sformułowaną w art. 29 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 – dalej p.z.p.). Zamawiający nie zgodził się z tymi zarzutami i oddalił protest, utrzymując, że postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia są prawidłowe i nie ograniczają uczciwej konkurencji. Firma wniosła więc odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W uzasadnieniu odwołania wskazano, że gmina Ujazd określiła warunki udziału w postępowaniu w sposób ograniczający uczciwą konkurencję. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała bowiem zbyt wygórowane warunki dotyczące doświadczenia przedsiębiorców, którzy chcieliby ubiegać się o udzielenie im zamówienia publicznego. Zamawiający zażądał od wykonawców złożenia referencji, świadczących o wykonaniu przez firmę co najmniej trzech robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 900 tys. zł każda. Mimo że przetarg dotyczył tylko robót budowlanych, gmina domagała się dostarczenia przez wykonawców dokumentów potwierdzających sfinansowanie wcześniej wykonanych robót budowlanych z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
CZYM JEST SPECYFIKACJA
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest to: • ważny dokument przetargowy przygotowany przez zamawiającego, • najważniejszym jej elementem jest opis przedmiotu zamówienia, • na jej podstawie wykonawcy kompletują oferty.
Zespół arbitrów przyznał rację odwołującej się firmie i uznał warunki dotyczące doświadczenia wykonawców za zbyt wygórowane i niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 p.z.p.). W uzasadnieniu wyroku wskazano, że zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji odnosi się do wszystkich faz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także do zapisów specyfikacji. Jej postanowienia powinny mieć na celu jedynie ustalenie faktycznej zdolności danego wykonawcy do realizacji zamówienia. Warunki stawiane wykonawcom muszą mieć charakter obiektywny i nie mogą prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji firm.
Sygn. UZP/ZO/0-1677/06