W piątek Sejm przegłosował senackie poprawki do noweli prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.; dalej p.z.p.). Posłowie przyjęli 18 z 19 poprawek, ustawa trafi teraz do prezydenta. Nowelizacja zakłada podwyższenie progu podstawowego, od którego zależy obowiązek stosowania p.z.p., z obecnych 6 tys. euro na 14 tys. euro. Procedury uproszczone będą mogły być stosowane w zamówieniach od 14 tys. euro do progów unijnych. Dzięki temu nastąpi przyspieszenie i uproszczenie udzielania zamówień publicznych. Sejm odrzucił najważniejszą poprawkę, która umożliwiałaby wnoszenie przez wykonawców odwołań w zamówieniach od 60 tys. euro. Tak więc w razie sporu wykonawcy będą mogli odwoływać się tylko w postępowaniach, których wartość przekroczy 137 tys. euro dla zamówień realizowanych przez administrację rządową lub 211 tys. euro w przypadku samorządów. Zdaniem Małgorzaty Stachowiak z Grupy Doradczej Sienna rozwiązanie to prowadzi do zachwiania równowagi w procesie kontraktowania, ponieważ zamawiający uzyskuje silniejszą pozycję od wykonawców. Niezadowoleni z decyzji mogą być przedsiębiorcy, którzy obawiają się, że w postępowaniach o znaczącej wartości zamawiający będą mogli czuć się bezkarnie przy rozstrzyganiu protestów. Odwołania od rozstrzygnięć protestów będą rozpatrywane przez zawodowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która zostanie skonstruowana na wzór sądów. Jej członkowie będą niezawiśli i związani przy orzekaniu wyłącznie przepisami prawa. Ich niezależność zagwarantować ma szereg zakazów wprowadzonych nowelą, np. zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakaz łączenia funkcji członka KIO z mandatem posła, senatora czy radnego. Sejm przyjął poprawkę senacką, zakładającą, że członek KIO nie będzie także mógł być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą oraz posiadać więcej niż 10 proc. akcji w spółkach handlowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących KIO.