Politechnika Koszalińska ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania jednego z domów studenckich.
Jaka stawka VAT
W toku postępowania zamawiający wystąpił z wnioskiem do organu podatkowego o dokonanie interpretacji dotyczącej ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla robót budowlanych, które były przedmiotem prowadzonego postępowania. Z powodu oczekiwania na wykładnię przepisów podatkowych zamawiający postanowił unieważnić prowadzone postępowanie. W uzasadnieniu wskazał, że jego zdaniem postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie znając stawki VAT, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty – art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.; dalej p.z.p.).
Bez podatku
Firma ubiegająca się o udzielenie zamówienia publicznego nie zgodziła się z decyzją zamawiającego i wniosła protest na unieważnienie postępowania. Wskazała, że zamawiający nieprawidłowo zastosował przepisy dotyczące unieważnienia postępowania oraz ustalenia wartości zamówienia, z których wynika, że wartość zamówienia to szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, a więc bez podatku od towarów i usług, które zamawiający ma obowiązek oszacować z należytą starannością (art. 32 ust. 1 p.z.p.). Zamawiający oddalił protest wniesiony przez przedsiębiorców, podtrzymując swe dotychczasowe stanowisko. Wobec tego wykonawcy odwołali się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, domagając się unieważnienia czynności zamawiającego polegającej na unieważnieniu toczącego się postępowania.
PODSTAWY PRAWNE Zamawiający nie ma prawa samodzielnie określać podstaw prawnych unieważnienia postępowania. Dokonując unieważnienia postępowania, może się opierać tylko na przesłankach ściśle określonych w ustawie (art. 93 ust.1 p.z.p.).
To nie była wada
Zespół arbitrów uznał, że w sprawie nie wystąpiła żadna z przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 p.z.p. uzasadniających unieważnienie postępowania. Powołana przez zamawiającego podstawa faktyczna, polegająca na oczekiwaniu na interpretację przepisów podatkowych, nie stanowi wady postępowania, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy. Z tego powodu odwołanie zostało w całości uwzględnione.

Sygn. UZP/ZO/0-123/07