Połączone sejmowe komisje Gospodarki oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zarekomendowały posłom przyjęcie 18 z 19 poprawek senackich do nowelizacji prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 nr 164, poz. 1163 z późn. zm.; dalej p.z.p.). Komisje opowiedziały się za odrzuceniem najważniejszej poprawki Senatu dotyczącej możliwości wnoszenia przez wykonawców odwołań w zamówieniach o wartości od 60 tys. euro. Przypomnijmy, Sejm uchwalił, że uproszczone procedury będą stosowane w postępowaniach w przedziale od 14 tys. euro do 137 tys. euro dla zamówień realizowanych przez administrację rządową, do 211 tys. euro w przypadku samorządów i do 422 tys. euro dla zamówień sektorowych. Oznacza to, że w razie sporu z zamawiającym wykonawcy mogliby wnosić odwołania do niezależnych arbitrów tylko w postępowaniach, których wartość przekroczyłaby te progi. Senat uznał to rozwiązanie za krzywdzące dla mniejszych przedsiębiorców i zaproponował poprawkę zmierzającą do utrzymania prawa do odwołań na dzisiejszym poziomie (od 60 tys. euro.). Za odrzuceniem poprawki Senatu opowiadał się Tomasz Nowakowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. – Należy rozszerzyć stosowanie procedury uproszczonej, która się sprawdziła – przekonywał posłów minister na posiedzeniu komisji. Stanowisko Senatu postulujące zachowanie prawa do wniesienia odwołania od 60 tys. euro jest rozwiązaniem bardziej racjonalnym dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – mówi Eliza Niewiadomska, dyrektor działu prawnego firmy Sygnity. Nowelizacja p.z.p. zakłada również podwyższenie progu podstawowego, od którego zależy obowiązek stosowania p.z.p., z obecnych 6 tys. euro na 14 tys. euro. Zmiana ta zapewni znaczące przyspieszenie i uproszczenie procesu udzielania zamówień publicznych.
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY • Powstanie Krajowa Izba Odwoławcza • W zamówieniach do 14 tys. euro nie trzeba stosować p.z.p. • Od 14 tys. euro do progów unijnych postępowanie będzie uproszczone
Odwołania od rozstrzygnięć protestów będą rozpatrywane przez zawodowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Członków KIO będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów spośród osób, które z najlepszymi wynikami zaliczą postępowanie kwalifikacyjne. – Liczę, że izba będzie w sposób odczuwalny kształtowała praktykę działania zamawiających i wykonawców. Wyroki nieformalnie będą odgrywały rolę pewnych precedensów – twierdzi Tomasz Czajkowski, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.